Miestna daň za psa

Kontaktné osoby - dvere č. 15

Mgr. Viera Dikošová

Ing. Lenka Szárazová

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, teda dosiahol vek 6 mesiacov, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Napr. pri psovi narodenom 15.08. vzniká daňová povinnosť 01.03. nasl. roka a pri uhynutí, predaji psa alebo jeho odsťahovaní sa z obce napr. 10.08. zaniká daňová povinnosť dňa 31.08.

Spôsob podania daňového priznania

Vlastník/ držiteľ psa je povinný podať daňové priznanie za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“. Daňovník vypĺňa prvé dve strany tlačiva a V. Oddiel Priznanie k dani za psa. Držiteľ psa je povinný každú zmenu skutočnosti a údajov uviesť do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku na tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Pri zániku daňovej povinnosti daňovník preukazuje dôvod zániku napr. potvrdením o prihlásení psa v inej obci alebo potvrdením o uhynutí psa.

Vyrúbenie a platenie dane

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím, v ktorom bude uvedená výška dane a postup úhrady dane.

Tlačivá:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - editovateľné PDF - Tlačivo sa použije, ak vznikla (zanikla) daňová povinnosť od 01.09.2023 (2.21 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania - Tlačivo sa použije, ak vznikla (zanikla) daňová povinnosť od 01.09.2023 (404 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - editovateľné PDF - Tlačivo sa použije, ak vznikla (zanikla) daňová povinnosť do 31.08.2023 (1 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania - Tlačivo sa použije, ak vznikla (zanikla) daňová povinnosť do 31.08.2023 (250.57 kB)

Legislatíva:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 05/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje