Miestna daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, pri tejto dani fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Určuje ju obec v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

Vyrúbenie a platenie dane

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím, v ktorom bude uvedená výška dane a postup úhrady dane.

Tlačivá

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva (87.64 kB)

Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva (69.5 kB)

Legislavíva

​​​​​​Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva