Dotácie na stravu detí a žiakov

Kontaktná osoba - dvere č. 9

matrikárka Lucia Gažíková

Informácia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k zmenám v poskytovní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácia na stravu) od 01.05.2023

Na základe zmien uvedených v Informácii ÚPSVaR informovala Základná škola Dunajská Lužná rodičov, aby v prípade záujmu o poskytovanie dotácie na stravu vyplnili tlačivo žiadosti (návratku) a podali ho do Školskej jedálne, Školská 257, Dunajská Lužná do 14.04.2023. Rodičia detí, ktoré navštevujú Materskú školu Dunajská Lužná, odovzdávajú žiadosti v škôlke, ktorá ich odovzdá jedálni.

Zriaďovateľ, obec Dunajská Lužná, žiadosti rodičov spracuje a podá na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 10.05.2023.

Školská jedáleň poskytnutú dotáciu zúčtuje s preddavkom stravníka na mesiac, dotáciu preto nebude priamo vyplácať obec na účet stravníka.

Iba v prípade dieťaťa odkázaného na osobitné stravovanie podľa lekárskej správy špecialistu a na základe žiadosti podanej na obec Dunajská Lužná a tiež podaného zápisného lístka stravníka v Školskej jedálni, Školská 257, Dunajská Lužná, bude obec dotáciu vyplácať priamo zákonnému zástupcovi dieťaťa (dietára).

Tlačivo: