Držanie a evidencia psov

Kontaktné osoby - dvere č. 15

Mgr. Viera Dikošová

Ing. Lenka Szárazová

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Ak je pes chovaný (držaný) na území obce Dunajská Lužná a nie je prihlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a VZN č. 8/2012). Pre prihlásenie psa do evidencie je potrebné vyplniť Prihlášku psa do evidencie a prevziať si evidenčnú známku psa.

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási správcovi dane, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu 3,50 € na základe žiadosti držiteľa psa.

Keď pes nadobudne vek 6 mesiacov, stáva sa premetom dane za psa. Vlastník/ držiteľ psa je povinný  podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Viac informácii o dani za psa nájdete tu.

V tomto zozname sú uvedené údaje tak, ako si ich vlastníci a držitelia psov uviedli v evidenčných kartách/ prihláškach a v priznaní k dani za psa: Zoznam psov v daňovej evidencii k 3.1.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 294.57 kB

Tlačivá

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 o niektorých podmienkach držania psov

cipovanie