Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa pobytu)

Referát evidencie obyvateľstva (ohlasovne pobytu) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba - dvere č. 9

Zuzana Mészárosová

Trvalý a prechodný pobyt

Čo potrebujete:

Pri hlásení trvalého alebo prechodného pobytu je občan povinný predložiť k nahliadnutiu

1. platný občiansky preukaz alebo

  • potvrdenie o občianskom preukaze ak nemá občiansky preukaz (nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu)
  • cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydané okresným úradom (nie staršie ako 6 mesiacov), ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ani cestovný doklad Slovenskej republiky

2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Toto potvrdenie sa nevyžaduje ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, manžela/ky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka.

3. miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Obec môže poskytnúť  na základe osobnej a písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa obce Dunajská Lužná.

Správny poplatok:

7,00 €

Tlačivá:

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu