Narodenie

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení  je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo.