Overovanie, osvedčovanie

Kontaktná osoba - dvere č. 9

matrikárka Lucia Gažíková

Overovanie podpisov a osvedčovanie listín sa vykonáva na listinách, ktoré majú byť použité v rámci Slovenskej republiky. Pre potreby využitia v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.

Overovanie podpisov 

Obec Dunajská Lužná zodpovedá za to, že príslušná osoba sa podpísala na listine, alebo uznala podpis za svoj vlastný. Nezodpovedá však za obsah a formálnu správnosť samotnej listiny.

Čo potrebujete:

 • platný doklad totožnosti:
  • občiansky preukaz
  • pas
  • povolenie na pobyt
 • listina, na ktorej má byť podpis overený (splnomocnenie, čestné vyhlásenie a iné)

Osvedčovanie listín

Obec Dunajská Lužná zodpovedá za to, že kópia osvedčenej listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny. Neosvedčuje obsah ani pravdivosť skutočností, ktoré sú uvedené v listine.

Čo potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti
 • originál listiny
 • fotokópia osvedčovanej listiny

Matrika neosvedčuje

 • podpisy na listinách v cudzom jazyku
 • podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí
 • listiny v cudzom jazyku (okrem českého)
 • dvojjazyčné listiny

Správny poplatok:

Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis): 2,00 €

Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4): 2,00 €

Osvedčenie fotokópie v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4): 3,00 €

Tlačivá:

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie