Úmrtie

Kontaktná osoba - dvere č. 9

matrikárka Lucia Gažíková

Vybavíte na matričnom úrade, ak úmrtie nastalo v našom matričnom obvode.

Pohrebnú službu si vyberáte sami.

Niektoré pohrebné služby, ktoré zabezpečujú pohreby, vybavia  za vás na požiadanie aj zápis do knihy úmrtí na matrike, vydanie úmrtného listu a žiadosť o pohrebné.

Čo potrebujete:

  • 3x list o prehliadke mŕtveho – vydaný a potvrdený prehliadajúcim lekárom
  • preukaz totožnosti nebohého – občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list
  • preukaz totožnosti osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Úmrtný list a žiadosť o príspevok pri úmrtí (tzv.pohrebné) vyhotoví matričný úrad.

Správny poplatok:

Prvý originál úmrtného listu: bezplatne - 0 €

Za vydanie duplikátu úmrtného listu: 7,00 €