Uzavretie manželstva

Kontaktná osoba - dvere č. 9

matrikárka Lucia Gažíková

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením muža a ženy pred matričným úradom alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Civilný sobáš

Od 01.01.2023 si snúbenci môžu zvoliť matričný úrad pred ktorým chcú uzavrieť manželstvo na celom území Slovenska. Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. 

Žiadosť o uzavretie manželstva  musia snúbenci predložiť spolu najneskôr 7 dní pred uzavretím manželstva matričnému úradu. 

Cirkevný sobáš

Snúbenci sú pred uzavretím manželstva cirkevnou formou povinný minimálne 7 dní pred obradom spísať žiadosť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Snúbenci doručia potvrdenú žiadosť o uzavretie manželstva orgánu cirkvi. Orgán cirkvi je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý následne vyhotoví sobášny list.

Sobášiaci

Ernest Németh (starosta obce)

Poslankyňa poverená zastupiteľstvom obce

MUDr. Mgr. Miroslava Hercová (poslankyňa OZ)

Sobášne dni

a) každá párna sobota v mesiaci

b) každý párny štvrtok v mesiaci

Miesto konania sobášov

sobášna miestnosť obecného úradu v Dunajskej Lužnej

Čo potrebujete:

1. slobodní:

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy

2. ovdovelí:

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy
 • úmrtný list manžela/ky alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti alebo vyhlásenia manžela za mŕtveho

3. rozvedení:

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy
 • právoplatný rozsudok o rozvode s pečiatkou právoplatnosti, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné

4. maloleté osoby (od 16 do 18 rokov):

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

5. Cudzinci predložia doklady najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva:

 • rodný list s prekladom
 • doklad totožnosti
 • doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako šesť mesiacov
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o pobyte o štátu svojho pôvodu
 • doklad o štátnom občianstve – cestovný pas
 • úmrtný list zomrelého manžela, právoplatný rozsudok o rozvode

Všetky doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a opatrené predpísanými osvedčeniami ( apostille, superlegalizácia), okrem krajín s ktorými SR má zmluvu o právnej pomoci. Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník.

Občan Českej republiky, ktorý uzatvára manželstvo na území SR, nepredkladá doklad o osobnom stave v prípade, že má na území SR trvalý pobyt najmenej dva roky.

Dohoda o priezvisku

 • súhlasne vyhlásia priezvisko jedného z nich bude ich spoločným
 • si ponechajú svoje doterajšie priezviská
 • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko, pričom má právo určiť poradie priezvisk

Nevesta má právo požiadať o zápis priezviska v knihe manželstiev a vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania!