Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Dunajská Lužná
ObecDunajská Lužná

Dunajská Lužná

Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice. Každá z týchto obcí mala v priebehu svojej existencie nemecké, maďarské i slovenské pomenovanie.

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kontaktná osoba - dvere č. 10

Ing. Jana Dubovcová 

Poplatíkom je:

a) každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Dunajská Lužná

b) každá fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť (vlastníctvo nehnuteľnosti alebo nájomný vzťah)

c) právnická osoba a podnikateľ, ktorý vlastní, alebo užíva nehnuteľnosť v obci Dunajská Lužná na podnikanie alebo iný účel ako podnikanie

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný oznámiť obci Dunajská Lužná skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu aj zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné tlačivá k ohlasovacej povinnosti sú k dispozícii nižšie.

Postup pri prihlásení

  1. Doručenie vypísaného tlačiva na Obecný úrad poštou, do podateľne alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk)

Prihlášku vypíše vlastník/ užívateľ nehnuteľnosti za všetkých členov spoločnej domácnosti v rodinnom dome. Za bytové domy prihlasuje odvoz komunálneho odpadu zástupca obyvateľov (správca bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov, splnomocnený zástupca). Za fyzickú osobu - podnikateľa a právnickú osobu prihlášku podpisuje štatutárny zástupca.

  1. Obec vyrubí poplatok Rozhodnutím.
  2. Po úhrade poplatku si poplatník preberie na Obecnom úrade zbernú nádobu s príslušnou nálepkou a čip na zberný dvor. 1100 l nádoby pristaví obec.

Postup pri odhlásení

  1. Doručenie vypísaného tlačiva na Obecný úrad poštou, do podateľne alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a vrátenie zbernej nádoby s nálepkou a čipu na zberný dvor (poplatník vráti aj nádobu na papier, ak mu bola pridelená).
  2. Poplatníkovi vznikne nárok na vrátenie preplatku zo zaplateného ročného poplatku v prípade splnenia oznamovacej povinnosti a vrátenia všetkého vydaného príslušenstva (zberné nádoby, nálepka, čip). Na uplatnenie nároku je potrebné podať písomnú žiadosť.

Postup pri zmene objemu nádoby a frekvencie odvozu

Zmenu väčšej nádoby na menšiu nádobu ako aj predĺženie frekvencie odvozu je potrebné oznámiť obci na predpísanom tlačive jeho doručením najneskôr do 31. januára. Pri zmene frekvencie odvozu z 1x14 dní na 1x28 dní je potrebné vrátiť aj nálepku 1x14 dní. Doba realizácie prevzatia nádob je podľa aktuálneho stavu nádob v sklade.

Platenie poplatku

Poplatok obec vyrubuje prvýkrát pri prihlásení  poplatníka  a potom  každoročne Rozhodnutím na celý rok vo februári. Na základe doručeného Rozhodnutia poplatník uhradí poplatok prevodom na účet alebo v pokladni obecného úradu. Na základe predloženého dokladu o úhrade si poplatník vyzdvihne príslušnú nálepku na smetnú nádobu na obecnom úrade.

Výška poplatku

Výšku poplatku stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 07/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Objem nádoby a frekvencia odvozu komunálneho odpadu je pre poplatníkov stanovená nasledovne:

Pre fyzickú osobu:

120l nádoba jedenkrát za mesiac (12 odvozov) 36,00 eur
120l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 78,00 eur
240l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 156,00 eur
1100l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 715,00 eur

 

Pre fyzickú osobu - podnikateľa a právnickú osobu:

120l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 78,00 eur
240 l nádoba jedenkrát za týždeň (52 odvozov) 312,00 eur
240 l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 156,00 eur
1100l nádoba jedenkrát za týždeň (52 odvozov) 1.430,00 eur
1100l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 715,00 eur

 

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce Dunajská Lužná.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber. Poplatník je povinný pri odhlásení svojej poplatkovej povinnosti zberné nádoby vrátiť.

Drobný stavebný odpad môžu poplatníci odovzdať na zbernom dvore za poplatok 0,050 €/ kg. Viac informácií o zbernom dvore nájdete tu.

Tlačivá

Legislatíva

Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mapový portál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.