Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kontaktná osoba - dvere č. 10

Ing. Jana Dubovcová 
Mgr. Martina Víťazková

Poplatíkom je:

a) každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Dunajská Lužná

b) každá fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť (vlastníctvo nehnuteľnosti alebo nájomný vzťah)

c) právnická osoba a podnikateľ, ktorý vlastní, alebo užíva nehnuteľnosť v obci Dunajská Lužná na podnikanie alebo iný účel ako podnikanie

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný oznámiť obci Dunajská Lužná skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu aj zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné tlačivá k ohlasovacej povinnosti sú k dispozícii nižšie.

Postup pri prihlásení

  1. Doručenie vypísaného tlačiva na obecný úrad poštou, do podateľne alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk)

Prihlášku vypíše vlastník/ užívateľ nehnuteľnosti za všetkých členov spoločnej domácnosti v rodinnom dome. Za bytové domy prihlasuje odvoz komunálneho odpadu zástupca obyvateľov (správca bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov, splnomocnený zástupca). Za fyzickú osobu - podnikateľa a právnickú osobu prihlášku podpisuje štatutárny zástupca.

  1. Obec vyrubí poplatok Rozhodnutím.
  2. Poplatník súčasne s podaním oznámenia vzniku poplatkovej povinnosti požiada o vydanie zbernej nádoby na zmesový odpad (zároveň aj o vydanie nádoby na papier a čipu na vstup na zberný dvor).

Postup pri odhlásení

  1. Doručenie vypísaného tlačiva na obecný úrad poštou, do podateľne alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) s požiadavkou na odvoz zbernej nádoby na zmesový odpad (poplatník vráti aj nádobu na papier, ak mu bola pridelená a čip na vstup na zberný dvor).
  2. Poplatníkovi vznikne nárok na vrátenie preplatku zo zaplateného ročného poplatku v prípade splnenia oznamovacej povinnosti a vrátenia všetkého vydaného príslušenstva (zberné nádoby, čip). Na uplatnenie nároku je potrebné podať písomnú žiadosť.

Postup pri zmene objemu nádoby a frekvencie odvozu

Zmenu väčšej nádoby na menšiu nádobu ako aj predĺženie frekvencie odvozu je potrebné oznámiť obci na predpísanom tlačive jeho doručením najneskôr do 31. januára. Doba realizácie umiestnenia nádob je podľa aktuálneho stavu nádob v sklade zberovej spoločnosti.

Platenie poplatku

Poplatok obec vyrubuje prvýkrát pri prihlásení  poplatníka  a potom  každoročne rozhodnutím na celý rok, obvykle vo februári. Na základe doručeného rozhodnutia poplatník uhradí poplatok prevodom na účet alebo v pokladni obecného úradu.

Výška poplatku

Výšku poplatku stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 06/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Typ: PDF dokument, Velkosť: 547.08 kB

Objem nádoby a frekvencia odvozu komunálneho odpadu je pre poplatníkov stanovená nasledovne:

Pre fyzickú osobu:

120l nádoba jedenkrát za mesiac (12 odvozov) 36,00 eur
120l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 78,00 eur
240l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 156,00 eur
1100l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 715,00 eur

 

Pre fyzickú osobu - podnikateľa a právnickú osobu:

120l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 78,00 eur
240 l nádoba jedenkrát za týždeň (52 odvozov) 312,00 eur
240 l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 156,00 eur
1100l nádoba jedenkrát za týždeň (52 odvozov) 1.430,00 eur
1100l nádoba jedenkrát za dva týždne (26 odvozov) 715,00 eur

 

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce Dunajská Lužná.

Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na zber. Poplatník je povinný pri odhlásení svojej poplatkovej povinnosti požiadať o odvoz zberné nádoby.

Drobný stavebný odpad môžu poplatníci odovzdať na zbernom dvore za poplatok 0,050 €/ kg. Viac informácií o zbernom dvore nájdete tu.

Tlačivá

Legislatíva