Poplatok za rozvoj

Kontaktné osoby - dvere č. 15

Mgr. Viera Dikošová

Ing. Lenka Szárazová

Miestny poplatok za rozvoj v obci Dunajská Lužná upravuje na rok 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020 a ktoré je vypracované na základe zákona č. 477/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa poplatku za rozvoj:

1. Kto je poplatníkom za poplatok za rozvoj?

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.

2. Čo je predmetom poplatku za rozvoj? 

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,

c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,

d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba uvedená v písm. a), b), c), d), ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

3. Základ poplatku

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

4. Aké sú sadzby poplatku za rozvoj?

Obec podľa druhu stavieb ustanovuje tieto sadzby poplatku za rozvoj :

 účel vyžitia stavby

sadzba poplatku na m2

stavby na bývanie

35 Eur

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 3 Eur

priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

35 Eur

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

35 Eur

ostatné stavby

35 Eur

5. Ktoré stavby sú oslobodené od poplatku za rozvoj:

Predmetom poplatku za rozvoj nie je

a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,

c) stavba alebo časť stavby

    1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

    2. zdravotníckeho zariadenia,

    3. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne dielňam a pracoviskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,

    4. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,

    5. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,

    6. slúžiaca na obranu štátu,

    7. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska,

    8. slúžiaca na športové účely,

    9. s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu v deň vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1zákona,

d) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2 ,

e) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,

f) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2.

Písm. d) až f) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.

6. Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

7. Ako sa vypočíta poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 zákona znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 2 VZN č. 18/2019 . Ak sa predmet poplatku za rozvoj podľa § 3 ods. 1 zákona realizuje v dvoch alebo viacerých katastrálnych územiach, ktoré patria dvom alebo viacerým obciam, zníženie základu poplatku za rozvoj podľa prvej vety sa uplatní v každej obci v podiele vypočítanom podľa § 6 ods. 7 zákona.

8. Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj?

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.

Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov obce súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej   

    infraštruktúry,

h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej

     nepriaznivé dôsledky.

9. Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití

 Obec vo všeobecne záväznom nariadení určí spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov tak, aby tieto informácie boli zverejnené najmenej raz ročne.

Rok 2017:

 Výška výnosu: 105 102 eur,

 Použitie poplatku:

 Na spolufinancovanie výstavby nadstavby budovy Materskej školy v časti obce Nová Lipnica v hodnote 273 650 eur,

Rok 2018:

  Výška výnosu: 416 836 eur

   Použitie poplatku:

   1. Na rekonštrukciu budovy PD Úsvit na budovu Základnej školy v hodnote 383 250 eur,

   2. Na spolufinancovanie výstavby nadstavby budovy Materskej školy v časti obce Nová Lipnica v hodnote 137 806 eur,

Rok 2019:

   Výška výnosu: 279 220 eur

   Použitie poplatku:

   Na spolufinancovanie rekonštrukciu budovy PD Úsvit na budovu Základnej školy v hodnote 689 013 eur.

Rok 2020:

   Výška výnosu: 56 490 eur

   Použitie poplatku:

   Na spolufinancovanie výstavby miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry  v hodnote 56 490 eur.

Rok 2021:

Výber poplatku za rozvoj:

Zostatok k 1.1.2021                                            6 324,85  eur,

Vyrubený v roku 2021                                       90 323,40  eur,

Uhradený v roku 2021                                       67 005,25  eur,

Zostatok k 31.12.2021                                      29 643,00  eur,

Použitie poplatku za rozvoj:  

- štúdie, projektové dokumentácie                  38 615,00 eur, 

- work oudorové ihrisko                                     13 110,00 eur,

- dopravné ihrisko MŠ                                        10 844,00 eur,

- chodník Jánošíková                                         44 756,00 eur,

- autobusová zástavka Orechová                       4 140,00 eur,

- chodník Podnikateľská                                      3 239,00 eur.

Rok 2022:

Výber poplatku za rozvoj v roku 2022

Zostatok k 1.1.2022                                           29 643,00  eur

Vyrubený v roku 2022                                        66 908,50  eur

Uhradený v roku 2022                                        84 744,73  eur

Zostatok k 31.12.2022                                       11 806,77  eur

Použitie poplatku za rozvoj:  

V roku 2022 sa kapitálové výdavky vynaložili na

- stojiská kontajnery                                            33 192 eur

- Stacionár zateplenie                                         62 254 eur

- blok „G“ ZŠ                                                         15 186 eur      

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov