Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov možno podať:

 • poštou na adresu obecného úradu
 • písomne do podateľne obecného úradu počas stránkových hodín
 • e-mailom: info@dunajskaluzna.sk
 • ústne v stránkových dňoch

Informácie je možné získať aj na webovej stránke obce: www.dunajskaluzna.sk a na úradnej tabuli obce.

Spôsob a lehoty sprístupnenia informácií

Obec Dunajská Lužná sprístupňuje informácie - nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami. Urobí pritom opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia prístupu k informáciám podľa §8, §9, §10, §11 a §12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať:

 • od koho sa žiada informácia
 • meno a priezvisko alebo obchodný názov žiadateľa, adresa alebo sídlo
 • popis predmetu žiadosti (o akú informáciu, alebo o aký dokument sa jedná)
 • akým spôsobom žiada informáciu poskytnúť

Žiadosť o sprístupnenie informácií zodpovedná osoba vybaví do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov predĺži lehotu na vybavenie o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty a dôvod predĺženia lehoty oznámi žiadateľovi.

Ak obec nevyhovie žiadosti, vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky a priestupky

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce v lehote do 15 dní.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 177 a následne zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Priestupku sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé a neúplné informácie, vydaním rozhodnutia zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie. Na priestupky a ich prejedávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií

Obec Dunajská Lužná v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f)  a § 21 ods. 1 až 3 zák. NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje tieto úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií:

 1. Úhrady za náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

a) vyhotovenie kópie: 

 • 1 strana formát A4 - 0,10 EUR
 • 1 strana formát A4 - obojstranná tlač - 0,20 EUR
 • 1 strana formát A3 - 0,15 EUR
 • 1 strana formát A3 - obojstranná tlač - 0,30 EUR

b) poskytnutie informácie na CD nosiči – 1,66 EUR

c) poštové poplatky sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty, a. s.

 •  obálka C6 - 0,03 EUR
 •  obálka C5 - 0,03 EUR
 •  obálka C4 - 0,07 EUR
 1. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sa nespoplatňujú.
 2. Informácia, poskytnutie ktorej súhrnné výdavky neprekročia sumu 1,65 EUR, sa nespoplatňuje.
 3. Podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov v bode 1 tohto sadzobníka. Žiadateľ môže uhradiť náklady poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke: VUB a.s. Bratislava,  IBAN:SK2102000000000025522112  BIC:SUBASKBX  Variabilný symbol: 223

Zverejnenie podľa §5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.

Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

 • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 • adresa pobytu alebo sídlo,
 • identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.