Súpisné a orientačné čísla

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo ruší súpisné a orientačné čísla budovám, vedie evidenciu súpisných a orientačných.

Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.07.2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla.
 2. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným a orientačným číslom.

Kontaktná osoba - dvere č. 9

Zuzana Mészárosová

Čo potrebujete:

Potrebné doklady k určeniu súpisného a orientačného čísla

 1. Doklad o vlastníctve k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavenej stavbe stavebné povolenie
 3. Zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie)
 4. Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia)
 5. Splnomocnenie na zastupovanie (úradne overené), v prípade ak žiadosť nepodá stavebník

Tabuľky rovnakého vzoru so súpisným číslom (biely podklad s čiernym písmom) obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľky s orientačným číslom (biely podklad s červeným číslom) obstaráva obec na náklady stavebníka vo výške obstarávacích nákladov. Poplatok bude uhradený do pokladnice Obecného úradu pri prevzatí tabuľky. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries. Doba vybavenia je 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. 

Potrebné doklady k zrušeniu alebo zmene súpisného a orientačného čísla

 1. Doklad o vlastníctve k pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 2. Zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie), ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného alebo orientačného čísla
 3. Právoplatné  búracie rozhodnutie alebo doklad o odstránení budovy
 4. Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia)
 5. Splnomocnenie na zastupovanie (úradne overené), v prípade ak žiadosť nepodá stavebník

Podľa § 3 zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

 1. každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
 2. hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo

Zameranie adresného bodu  zabezpečí stavebník budovy pred podaním súpisného a orientačného čísla.

Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice. Zameranie geografickej osi ulice zabezpečí stavebník pred  určením názvu ulice.

Tlačivá:

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom/orientačnom čísle budove

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu