Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Kontaktná osoba - dvere č. 10

Ing. Jana Dubovcová 
Mgr. Martina Víťazková

 

Postup:

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy, t.j. najmä zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia„)  vyžaduje súhlas na vydanie povolenia ich stavby, súhlas na trvalé užívanie a ich samotné povolenie. Na všetky malé zdroje znečisťovania ovzdušia, t.j. s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW (= 300 kW) sa k stavebnému povoleniu vyžaduje súhlas k povoleniu ich stavby  podľa § 26 ods. 1  zákona o ochrane ovzdušia v rámci stavebného konania. Zároveň ku kolaudačnému konaniu sa vyžaduje súhlas na ich trvalé užívanie – prevádzku podľa § 26 ods.  1 písm. c). Tie v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva obec ako záväzné stanovisko.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný podľa § 20 zákona  o ochrane ovzdušia ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)

Zdroje znečisťovania ovzdušia s menovitým tepelným príkonom nad 0,1 MW (= 100 kW) vyžadujú povolenie orgánu ochrany ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom v rozsahu 0,1 až 0,3 MW povoľuje obec ako povoľujúci orgán podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia formou rozhodnutia. Podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia POVOLENIE ZDROJA sa NEVYDÁVA pre MALÝ ZDROJ, ktorý je spaľovacím zariadením, s celkovým menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW, ak ide o samostatný zdroj určený na vykurovanie domácností, t.j. najmä pre krby, sporáky, kotle na zemný plyn, atď.

Podľa § 27 ods. 2 písm. c)  zákona o ochrane ovzdušia POVOLENIE ZDROJA sa NEVYDÁVA pre MALÝ ZDROJ uvedený do užívania do 30. júna 2023 alebo malý zdroj, pre ktorý bol vydaný súhlas na povolenie zdroja podľa doterajšieho zákona do 30. júna 2023 a ktorý bol uvedený do užívania do 30. júna 2024, pokým nedôjde k podstatnej zmene na zdroji.

Lehoty:

Vydanie stanoviska na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia spravidla do 30 dní.

Tlačivá:

Správne poplatky: 

Vydanie súhlasu na povolenie stavby alebo prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ako záväzného stanoviska ku stavebnému alebo kolaudačnému konaniu, je bez správnych poplatkov.

Legislatíva:

Poučenie:

K vydaniu súhlasu na vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia  - stanovisko ku stavebnému povoleniu:

  • vydávanie súhlasu na vydanie povolenia stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia nepodlieha spoplatňovaniu podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak ich povoľovanie podlieha stavebnému konaniu (stavebné povolenie).
  • na vyzvanie obce ako orgánu ochrany ovzdušia je žiadateľ podľa § 26 ods. 3 zákona č.146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu stacionárneho zdroja odborný posudok

K vydaniu súhlasu na trvalé užívanie - prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku kolaudačnému konaniu

  • povoľovanie trvalého užívania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia nepodlieha spoplatňovaniu podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak ich povoľovanie podlieha stavebnému konaniu (stavebné povolenie).

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia:

Do 15.02. obci povinne oznamujú údaje prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia) pre účely výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia na priloženom tlačive:

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (122.78 kB)