Elektronizácia verejnej správy

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj s obcou Dunajská Lužná. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov.
Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe.
Elektronická komunikácia prebieha na www.slovensko.sk.

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako dokument vrátane príloh, ktorý sa podáva alebo doručuje orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Cez službu všeobecnej agendy je podanie neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci, čiže aj obci Dunajská Lužná.