Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Po zaslaní elektronickej prihlášky k vývozu komunálneho odpadu je potrebné sa dostaviť na obecný úrad k prevzatiu nádoby. Obecný úrad nezabezpečuje dovoz a odvoz nádob na vývoz odpadu.

Pri prevzatí nádoby na komunálny odpad, preukázaní platby za úhradu poplatku za vývoz odpadu, prípadne dokladu o úhrade z pokladni obecného úradu, bude vydaná aktuálna nálepka, ktorú je potrené nalepiť na nádobu. Nálepka slúži ako potvrdenie o zaplatení pre pracovníkov vývozcu, ktorí v našej obci zabezpečujú vývoz odpadov. V prípade, že na zbernej nádobe nebude aktuálna nálepka, nádoba nebude vyvezená.

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná o miestnych daniach a poplatku

Príslušné Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=276203