Obsah

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Oznámením poplatník plní povinnosť oznámiť správcovi dane v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti. Lehota na oznámenie je do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Po zaslaní elektronickej prihlášky k vývozu komunálneho odpadu je potrebné sa dostaviť na obecný úrad k prevzatiu nádoby. Obecný úrad nezabezpečuje dovoz a odvoz nádob na vývoz odpadu.
Pri prevzatí nádoby na komunálny odpad, preukázaní platby za úhradu poplatku za vývoz odpadu, prípadne dokladu o úhrade z pokladni obecného úradu, bude vydaná aktuálna nálepka, ktorú je potrené nalepiť na nádobu. Nálepka slúži ako potvrdenie o zaplatení pre pracovníkov vývozcu, ktorí v našej obci zabezpečujú vývoz odpadov. V prípade, že na zbernej nádobe nebude aktuálna nálepka, nádoba nebude vyvezená. 

LEGISLATÍVA:

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce č. 5/2015 o miestnych daniach a poplatku a č. 08/2016, ktorým sa mení všeobecne závažné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 5/2015 o miestnych daniach a poplatku

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 04/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná (príloha č. 1, príloha č. 2)

III. ČASŤ

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÝCH ODPADOV A ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

§ 10

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Počet a typ zberných nádob, interval odvozu pre zmesový komunálny odpad a množstvový zber

(1) Výber veľkosti zbernej nádoby je možný z týchto typov: 120 l, 240 l a 1100 l.

 

(2) Typ, počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu pre množstvový zber je pre:

a) Rodinný dom

a1. samostatne žijúca osoba najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu jedenkrát za 1 mesiac

a2. 2 - 4 osoby najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne;

a3. 5 – 8 osôb najmenej 1 kus 240 l zbernej nádoby s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne; ďalej ekvivalentný počet zberných nádob alebo ekvivalentný interval odvozu,

b) a bytový dom

b1. jedna zberná nádoba pre netriedený odpad o objeme 1100 l s vývozom jedenkrát za týždeň na každých (5 - 10 bytov);

b2. dve zberné nádoby na netriedený odpad o objeme 240 l s vývozom jedenkrát za dva týždne (pre 3 - 4 byty);

b3. jedna zberná nádoba o objeme 240 l s vývozom jedenkrát za dva týždne (pre 1-2 byty);

c) nebytovú budovu a inú nehnuteľnosť vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby na základe predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení do systému zberu alebo na základe skutočnej produkcie odpadu pri zmene v zapojení v systéme zberu, ale najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne,

d) inžiniersku stavbu sa určí typ zbernej nádoby podľa odseku 1 a interval odvozu na základe predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení do systému zberu alebo na základe skutočnej produkcie odpadu pri zmene v zapojení v systéme zberu, nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) najmenej 1 kus 120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne.

e) Pre záhradkársku osadu Malá Voda

Zberná nádoba pre netriedený odpad o objeme 1100 l s vývozom jedenkrát za týždeň v letnom období (od apríla do konca septembra)

 

(3) V oblasti individuálnej zástavby s terénom nedostupným pre zvozovú techniku oprávnenej osoby je stanovišťom pre zmesový odpad spoločné stanovište, ktoré sa nachádza:

1. na verejnom priestranstve určenom na základe dohody obce a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného stanovišťa pre zmesový komunálny odpad alebo

2. na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, určenom na základe dohody obce, vlastníka pozemku a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného stanovišťa pre zmesový komunálny odpad.

 

(4) Miestom určeným na zber zmesového komunálneho odpadu je zberná nádoba z pozinkovaného plechu alebo plastu čiernej farby umiestnený na určenom stanovišti.

 

(5) Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov; ak sa títo nedohodnú, rozhodne obec v súlade s odsekom 2.

 

 

ks_335472/Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=276203