Cenníky

CENNÍK krátkodobého prenájmu nebytových priestorov Miestneho kultúrneho strediska Dunajská Lužná platný od 01. 04. 2022

Priestory sa prenajímajú na základe Zmluvy o krátkodobom prenájme priestorov  s presným účelom využitia priestorov, dátumom konania podujatia a predpokladaným počtom hodín konania podujatia, v ktorom zároveň žiadateľ o prenájom potvrdí,

 že je oboznámený s podmienkami prenájmu a s nimi súhlasí.

Ak je obec spoluorganizátorom podujatia je poskytnutá 100 % zľava automaticky z priestorov a inventáru

a v tom prípade ide o sponzorský príspevok obce.

A.

Občania, občianske združenia,

nadácie, spoločenské a iné organizácie

 

Malá sála

Veľká sála

Malá a veľká sála

Foyer**

Nádvorie

Galéria

Nájom hodina

30 €

50 €

70 €

10 €

30 €

20 €

Nad 10 hodín a celodenný nájom

500 €

500 €

700 €

150 €

100 €

150 €

Čas na prípravu a upratanie priestorov  (€/hodina)*

7 €

7 €

10 €

7 €

7 €

7 €

Náklady na energie, hod.***

 4/2€

 

 4/2€

4/2€

 4/2€

0

4/2€

 

* čas na prípravu a/alebo upratanie prenajatého priestoru nájomcom: prvé 4 hodiny zdarma; Každá ďalšia začatá hodina po 7 €, Max. však 10 hodín.

   Nad tento čas bude účtovaná plná sadzba nájmu

** V prípade celodenného prenájmu veľkej a/alebo malej sály je prenájom Foyer v cene prenájmu

 *** Zimná/letná sezóna - vykurovanie

Zľava 50 % z ceny priestorov sa týka LEN nekomerčného a nepolitického (napr. predvolebný) charakteru. Zľava môže byť poskytnutá pre organizácie so sídlom v Dunajskej Lužnej (domové a výročné schôdze, apod.) a občanom s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej na organizovanie rodinných udalostí (svadby, kary, životné jubileá).

Pre prípravu priestorov na podujatie, alebo následné upratanie, je poskytnutá 100 % zľava prvé štyri hodiny. Ďalšie hodiny prenájmu z tohto dôvodu sú spoplatnené podľa tabuľky cenníka..

Ak je obec spoluorganizátorom podujatia je poskytnutá 100 % zľava automaticky  a v tom prípade ide o sponzorský príspevok obce.

B.

Nájom pre agentúry, hudobné zoskupenia, divadlá

Prenájom priestorov pre organizovanie kultúry pre obec napr. koncerty, divadlá, apod. bude hradený formou garantovaného príjmu 80/20 (dodávateľ služby/prenajímateľ priestorov), prípadne iný percentuálny pomer podľa zváženia vedúceho MKS a podľa typu podujatia na základe zmluvy o umeleckej činnosti.

C.

Trhy, súťaže, výstavy

Sezónne trhy pre obyvateľov, športové súťaže a ligy, výstavy drobných zvierat, produktov, apod.

 

Malá sála

Veľká sála

Foyer*

Nádvorie

Galéria*

Nájom hodina

10 €

10 €

5 €

20 €

10 €

Nad 10 hodín a celodenný nájom

130 €

130 €

30 €

40 €

40 €

Jednorazový poplatok  Dezinfekcia a čistenie po výstavách zvierat

50 €

50 €

25 €

20 €

0

Náklady na energie, ,hod.**

 4/2€

 

 4/2€

 4/2€

0

4/2€

 

*Foyer/galéria – v prípade samostatného prenájmu týchto priestorov, inak bude súčasťou ceny prenájmu sál spolu so šatňou a toaletami

** Zimná/letná sezóna - vykurovanie

D.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obecné školské zariadenia (ZŠ, MŠ, ZUŠ). Nájom 0 € LEN v prípade podujatí bez vstupného.

E.

Prenájom inventáru

Na mobiliár sa nevzťahujú žiadne zľavy, okrem bodu C nekomerčného charakteru. Inventár MKS nie je možné zapožičiavať mimo objekt  s výnimkou obecných podujatí, alebo podujatí, ktorých je obec spoluorganizátorom.

Stolička

0,70 €/ks/deň

Stand-by stôl

2,10 €/ks/deň

Pivný set

3,00 €/ks/deň

Stôl

0,90 €/ks/deň

F.

Poplatky za poškodenie nebytových priestorov

 1. Pri poškodeniach preukázateľne spôsobených nájomcom bude vypracovaný zápis o spôsobenej škode medzi nájomcom a prenajímateľom, kde bude popísaná spôsobená škoda a k zápisu bude priložená fotodokumentácia.
 2. Výška spôsobenej škody bude stanovená na základe odborného posúdenia privolaným znalcom. Náklady na posúdenie škody znalcom hradí nájomca.
 3. Stanovenie výšky škody v sume do 200,00 EUR môže byť vykonané aj dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom v zastúpení vedúceho MKS a škoda uhradená priamo v pokladni MKS alebo na účet obce.

G.

Poplatky za poškodenie alebo stratu inventára MKS

 1. Poškodenie alebo strata napr. pivného setu, resp. jeho časti, stôl, stolička, standby-stôl... je poplatok v ich obstarávacej cene + 10 % príplatok.

Záverečné ustanovenia

 1. Nájomca pri preberaní prenajatých priestorov a inventára MKS plne zodpovedá za zverený majetok obce Dunajská Lužná.
 2. Vypočítaná cena za prenájom nebytových priestorov sa platí vopred minimálne 48 hodín pred konaním podujatia spolu s navýšením o približnú cenu za prenájom inventára ako záloha na záverečné vyúčtovanie.
 3. Cena za dlhodobý prenájom pre konanie pravidelne sa opakujúcich podujatí bude stanovená v nájomnej zmluve medzi nájomcom a prenajímateľom s možnosťou poskytnutia zľavy z dlhodobého prenájmu..
 4. Cena za prenájom inventára sa platí po ukončení podujatia a bezprostredne po prevzatí zapožičaného inventára najneskôr  však do 24 hodín po ukončení podujatia.
 5. Povinnosťou nájomcu je podľa nájomnej zmluvy odovzdať nebytové priestory MKS v pôvodnom stave.
 6. Povinnosťou nájomcu je podľa nájomnej zmluvy odovzdať poskytnutý inventár  MKS v pôvodnom stave, čistý a nepoškodený.
 7. Všetky ceny uvádzané v cenníku sú cenami s DPH.

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Dunajská Lužná  číslo 2022/03-15a dňa 29.03.2022