Obecná polícia

Sídlo

​​​​​​Miestne kultúrne stredisko

Námestie sv. Martina 3/1
900 42  Dunajská Lužná

Kontakty

náčelník obecnej polície: Ing. Vladimír Klimo

obecný policajt: Ing. Ľubomír Ferančík

obecný policajt: Mgr. Marek Hanidžiar

obecný policajt: Radovan Hanidžiar

obecný policajt: Mgr. Attila Haulik

 • mobil: 0917 325 724

Základné úlohy Obecnej polície v Dunajskej Lužnej

 • verejný poriadok v obci, spolupracuje pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobností ustanovených zákonom,
 • pri riešení úloh spolupracuje s inými štátnymi orgánmi,
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci a o dodržiavanie poriadku, čistoty a    hygieny na uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • plní úlohy vyplývajúce  zo všeobecne záväzných  nariadení obce, rozhodnutí starostu   a uznesení obecného zastupiteľstva,
 • v zmysle zákona o Obecnej polícii vyhľadáva a objasňuje priestupky najmä proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu

a) vyplývajúceho z dopravných značiek zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

b) zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie  a vjazd vozidiel,

 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prerokováva ich v blokovom konaní
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletou osobou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
 • plní ďalšie úlohy obce v súlade s jej potrebami, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Štatút Obecnej polície v Dunajskej Lužnej

Štatút Obecnej polície v Dunajskej Lužnej po zapracovaní dodatku schváleného dňa 31.01.2017.