TERMÍNY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU na rok 2023 (220.03 kB)

Na území obce Dunajská Lužná sa z domácnosti odváža zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu - papier, plasty, tzv. tetrapaky a obaly z kovu. Na zber zmesového komunálneho odpadu a papiera slúžia na tento účel určené nádoby a na spoločný zber plastov, tetrapakov a obalov z kovu vrecia (priesvitné). Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii, prípadne deň vopred.

Nádoby/ vrecia na zber odpadu dostane poplatník od obce po prihlásení sa do systému zberu odpadov v obci. Ako postupovať pri prihlásení, odhlásení, zmene objemu nádoby a frekvencie odvozu.

V prípade, že sa v nádobe / vreci budú nachádzať predmety, ktoré do triedeného zberu nepatria, nádoba/ vrece - nebudú vyvezené.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Kontaktná osoba - dvere č. 12

Ing. Jana Dubovcová 

tel. č.: 02/40259820

 

e-mail: jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk