Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD v našej obci zbierame do 240-litrových nádob umiestnených prevažne pri bytových domoch.

Môžete ho odovzdať aj na zbernom dvore.

Naša obec si už od 01.01.2021 plní povinnosť zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (tzv. BRKO).

O zbere BRKO sme uverejnili na strane 17 krátky článok v decembrovom čísle Lužnianskeho spravodaja č. 4/2020.

Prečítať si ho môžete tiež tu - Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v našej obci.

V rokoch 2023 a 2024 bude zber kuchynského odpadu (BRKO) z domácností uskutočňovať pravidelne týždenne spoločnosť Fidelity Trade, s. r. o. prostredníctvom 240-litrových nádob.

Čo patrí a nepatrí do nádoby určenej na BRKO:

brko fidelity

Návod ako triediť BRKO:

Kuchynský odpad môžu domácnosti triediť doma napríklad priamo do plastového vedierka, ktoré vám zostalo ako obal nejakej použitej potraviny (napr. z kapusty, z keksov a pod.) a neskôr jeho obsah môžu vysypať do 240-litrovej nádoby na BRKO.

Stojiská v roku 2023 a 2024 pre nádoby na BRKO boli určené nasledovne: Stojiská 2023