Kompostovanie v obci

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV ("ZELENÝ ODPAD")
sa v našej obci kompostuje v kompostovacích zásobníkoch, ktoré vydáva obecný úrad.

Zelený odpad sa v zásobníkoch kompostuje, obec ho nevyváža.

Poplatníkom je umožnené odovzdať zelený odpad aj na zbernom dvore.

Obec Dunajská Lužná informuje poplatníkov za komunálny odpad, že môžu nahlásiť záujem o kompostér na obecnom úrade.

Kompostéry dovezú na adresu určenú poplatníkom zamestnanci obce. 

V prípade, že občan už kompostuje prostredníctvom vlastného kompostéra alebo vytváraním hroble a nepožaduje od obce kompostér, vyplní v dohode o kompostovaní časť II., t. j. Čestné prehlásenie o kompostovaní a doručí ho na obecný úrad (kedykoľvek ho môže vhodiť do schránky úradu vpravo pred vchodovými dverami).

Tlačivo:

Kontaktná osoba - dvere č. 10

Ing. Jana Dubovcová 
Mgr. Martina Víťazková

kompostovanie