Objemný odpad

OBJEMNÝ ODPAD sa v našej obci zbiera

3x ročne do veľkokapacitných kontajnerov.

O termínoch veľkokapacitného zberu obec verejnosť vopred informuje.

Zber objemných odpadov sa vykonáva pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určených miestach.

Za objemný odpad sa považuje komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do zberných nádob (120 l, 240l alebo 1100l) bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich tento odpad vyčnieval (nepotrebný nábytok, koberce, matrace, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.).