Odpad z domácností s obsahom škodlivín

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÍN sa v našej obci zbiera

2x ročne na zbernom dvore.

O termínoch zberu obec verejnosť vopred informuje.

Na zbernom dvore v Dunajskej Lužnej obec v spolupráci s oprávnenou zberovou spoločnosťou uskutočňuje 2x do roka zber odpadu s obsahom škodlivín z domácností, t. j. nebezpečného odpadu:

20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami - t.j. prázdne obaly so stopovým množstvom nebezpečnej látky,

  • 20 01 13 rozpúšťadlá - t.j. riedidlá,
  • 20 01 19 pesticídy - t.j. tuhé, práškové, tekuté postreky,
  • 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 - t.j. motorový olej,
  • 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky - t.j. farby, tmely.

Všetky chemikálie musia byť zabalené v originálnych čitateľných neporušených obaloch vhodných na prepravu, aby sa zabránilo ich rozbitiu, vyliatiu alebo vyparovaniu. Obaly musia obsahovať iba odpad resp. chemikáliu, ktorá je deklarovaná na obale.

Odpady neznámeho zloženia a pôvodu sa nepreberajú.

Uvedený odpad sa zbiera len od občanov  - fyzických osôb nepodnikateľov.