Údaje o komunálnom odpade

Obec Dunajská Lužná podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2023 

Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2022

Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2021