Čo je/ nie je možné na zbernom dvore odovzdať

Na zberný dvor v Dunajskej Lužnej je povolené vyvážať vytriedené zložky komunálneho odpadu: papier, kompozitné obaly (tetrapaky), sklo, plasty, kovy, drobný stavebný odpad (za poplatok 0,050 €/kg), biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, objemný odpad (drevené časti nábytku), elektroodpad, akumulátory, batérie, textil a obuv.

Na zberný dvor nie je povolený vývoz: zmesového komunálneho odpadu (t.j. zmiešaného odpadu z domácností), objemného odpadu (odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do zberných nádob 120l, 240l alebo 1100l bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich tento odpad vyčnieval – PVC, molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových vozidiel a pod.), pneumatík a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (najmä rozpúšťadlá, kyseliny, tlačiarenské farby, oleje, farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami. Tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:

Papier

 • noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice
 • nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.

Kompozitné obaly - Tetrapaky

 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.

Sklo

 • sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
 • nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok

Plasty

 • fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
 • fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
 • penový polystyrén, nesmie sa miešať s ostatnými plastami, ukladá sa do samostatných vriec
 • plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.

Kovy

 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
 • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami

Drobný stavebný odpad - len v sobotu!

 • množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,050 €/ kg
 • za drobný stavebný odpad sa považuje najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina
 • drobný stavebný odpad je možné na zbernom dvore odovzdať vždy len v sobotu počas otváracích hodín zberného dvora

Biologicky rozložiteľný odpad

 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie...)

Objemný odpad

 • drevené časti nábytku – LEN v demontovanom stave BEZ sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky a pod.

Elektroodpad

 • kompletný, bez chýbajúcich komponentov (televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, pračky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)

Akumulátory a batérie

 • batérie a akumulátory z osobných vozidiel

Textil a obuv

 • do určených kontajnerov

Na zberný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:

 • Zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností.
 • Objemného odpadu ako napr.: PVC, molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových vozidiel a pod.
 • Pneumatík, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok organizuje obec dvakrát ročne. Občania sú o termínoch zberu informovaní prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky.

Obec Dunajská Lužná má zavedený množstvový systém zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov. Každá domácnosť si môže prispôsobiť veľkosť nádoby podľa množstva odpadu, ktorý vyprodukuje.

V prípade potreby je možné zmesový komunálny odpad a objemný odpad odovzdať celoročne na skládke v Čukárskej Pake.

Skládka Čukárska Paka

telefón: 0907 865 896

 • Pondelok - Piatok 7:00 – 15:00
 • Sobota - Nedeľa zatvorené

Od 1.1.2016 bude možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona  uložiť pokutu do výšky 1.500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.

Základné informácie o zbernom dvore