OMAPO - prepravná služba

Sídlo

Školská 259/16

900 42  Dunajská Lužná

IČO: 31802192

tel. č. 02/45980995, 0907365572

Prepravná služba sa objednáva minimálne jeden deň vopred u dispečera na tel. č. 0907 365 572, alebo na č. 45980995. 

Platby za službu podľa odsúhlaseného cenníka vyberá a potvrdenie vydáva vodič.

Kto sme?

Sme združenie občanov z Dunajskej Lužnej, a blízkeho okolia, odborníkov z oblasti ekonómie, práva, vzdelávania. Vznikli sme 27.12.1999. Náš čas, ktorý venujeme práci v združení, je naším voľným časom a naša činnosť nie je zdrojom zisku, je predovšetkým založená na dobrovoľnosti. Pôsobíme predovšetkým v mikroregióne Pridunajsko (Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka).

Zakladajúci členovia

Andrea Tesáriková, Mgr., štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia
Oľga Reptová
Patrik Blecharž
Jana Červenáková
Martin Kosterec
Andrea Krakovská
Oľga Krutá
Marián Tesárik

Čo robíme?

Poskytujeme sociálnu službu – prepravnú službu zdravotne postihnutým občanom mikroregiónu Pridunajsko v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. Prepravnú službu poskytujeme prostredníctvom sociálneho taxíka aj ostatným občanom mikroregiónu (dôchodcom, invalidným dôchodcom a rodičom s deťmi a pacientom Detského rehabilitačného ústavu v Dunajskej Lužnej). Právny rámec poskytovania tejto služby predstavuje zmluva o podmienkach a vzájomnej súčinnosti medzi obcami mikroregiónu a občianskym združením pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka zo dňa 06.09.2000 v zmysle platných dodatkov.

Prepravná služba (sociálny taxík)

Prepravnú službu poskytujeme v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v minulom období podľa zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o sociálnych službách občanom mikroregiónu Pridunajsko zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu. Nie sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej prepravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke. Prepravná služba sa poskytuje vtedy, ak nemožno individuálnu prepravu zabezpečiť iným spôsobom. Prepravnú službu poskytujeme aj iným kategóriám občanov mikroregiónu Pridunajsko (dôchodcom, invalidným dôchodcom, rodičom s deťmi). Prepravná služba je zabezpečená zmluvou a jej platnými dodatkami zo dňa 6.9.2000 o podmienkach a vzájomnej súčinnosti medzi obcami mikroregiónu a občianskym združením pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka na princípoch medziobecnej spolupráce a spolupráce medzi samosprávou a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7. – 15. hod. a poskytuje sa na odvoz do zdravotníckych zariadení, zabezpečujeme kontakt so spoločenským prostredím – vybavenie úradných záležitostí, účasť na spoločenských podujatiach.

Občianske združenie predkladá polročné hodnotenie aj s menovitým prehľadom zúčastneným obciam do konca mesiaca po ukončení polroka v zmysle uzatvorenej zmluvy. V miestnych obecných časopisoch informuje obyvateľov o výsledkoch a prípadných zmenách.