Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2021

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259
IČO: 31802192

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2021

Na základe Zmluvy o súčinnosti medzi obcami mikroregiónu Pridunajsko – Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinkou  občianskym združením OMAPO Dunajská Lužná zo dňa13.1.2021 o podmienkach spolupráce a vzájomnej súčinnosti pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka  predkladáme správu a príslušnú dokumentáciu o prevádzke sociálneho taxíka – prepravnej služby  za rok 2021:

  • textová časť- správa
  • tabuľková časť

1/ vyhodnotenie prepravnej služby podľa jednotlivých mesiacov 2. polroka 2021 a roka 2021 a porovnanie s rovnakým obdobím predchádzajúcich rokov (tab. č. 1)

2/ vyhodnotenie výdavkov a príjmov za 1. polrok, jednotlivé mesiace 2. polroka a celkom za rok 2021 ( tab. 2)

3/ vyhodnotenie príspevkov podľa skutočne prejazdených km (tab. č. 3)

4/ evidencia prepravovaných osôb podľa jednotlivých obcí a  mesiacov 2. polroka    2021

Prepravnú službu  sme zabezpečovali vozidlom  FIAT Ducato, ktorého kúpu sme  mohli zrealizovať v závere roku 2014  vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR, ako aj ďalších sponzorov.

Celkové zhodnotenie za rok 2021

V roku 2021  bola prepravná služba poskytnutá v 899  prípadoch, z toho:

pre občanov   z Dunajskej Lužnej   556          t.j.    61,8 %

                         z Miloslavova             74                     8,2    %

                         z Kalinkova                 79                     8,8  %

                         z Hamuliakova           59                     6,6   %

                        z Rovinky                    131                   14,6  %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

                         ZŤP                          217   t.j.           24,1 %

                         Dôchodcom              602                67,0 %

                         Inv.dôchodcom         64                   7,1 %                  

                         Rodičom s deťmi      16                    1,8 %

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 25 229 km, z toho:

Dunajská Lužná14 049  km, Kalinkovo 2261 km, Miloslavov 2853 km,  Hamuliakovo  2157 km, Rovinka 3909 km- (podľa jednotlivých mesiacov   v prehľade  č.1 ).

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2021  predstavujú čiastku 39 156,20 eur.

Rozpis  skutočných  nákladových položiek za 1.polrok  2021 a podľa jednotlivých mesiacov 2. polroka a za rok 2021 je uvedený  v tabuľke  č. 2 .

Výdavky na kúpu nového auta 32 408 eur ( z toho dotácia z MPSVR 23 000 eur, 2% z daní -1166, eur., z darov 8242 eur),   Cena auta obsahuje – dve položky – auto 25 788 eur  a výroba a inštalovanie zdvíhacej plošiny 7620 eur).

Štruktúra zdrojov -  príjmov za rok  pre o.z. OMAPO– je  celkom  41 300,31 z toho:

obce  prispeli                                  35 566,57        86,1 %

                                                                   poberatelia služby – klienti             4 567,00        11,1 %, 

                                                                   OMAPO, o.z.  (2% z daní)                1 166,74          2,8 %. 

Dunajská Lužná,16.1. 2022

Spracovala:  Mgr. Andrea Tesáriková, výkonná riaditeľka a št. zástupkyňa

Za správnosť: Ing. Oľga  Reptová, zodpovedná za sociálnu službu

Poznámky : Tabuľka  č.2  -  Vyhodnotenie výdavkov a príjmov na prevádzku sociálneho taxíka za 2. rok 2021 – bol spracovaný na základe účtovných dokladov a vyjadruje skutkový stav.