Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2022

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259
IČO: 31802192

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2022

Na základe Zmluvy o súčinnosti medzi obcami mikroregiónu Pridunajsko – Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinkou a  občianskym združením OMAPO Dunajská Lužná zo dňa13.1.2021 o podmienkach spolupráce a vzájomnej súčinnosti pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka  predkladáme správu a príslušnú dokumentáciu o prevádzke sociálneho taxíka – prepravnej služby  za rok 2022:

  • textová časť- správa
  • tabuľková časť

1/ vyhodnotenie prepravnej služby podľa jednotlivých mesiacov 2. polroka 2022 a porovnanie s rovnakým obdobím predchádzajúcich rokov (tab. č. 1)

2/ vyhodnotenie výdavkov a príjmov za 2. polrok a  jednotlivé mesiace 2. polroka 2022 ( tab. č. 2)

3/ vyhodnotenie príspevkov podľa skutočne prejazdených km  za 2. polrok 2022 (tab. č. 3)

4/  evidencia(menovite) prepravovaných osôb podľa jednotlivých obcí a  mesiacov 2. polroka 2022

Prepravnú službu sme zabezpečovali vozidlom FIAT Talento, ktorého kúpu sme mohli zrealizovať v závere roku 2021, vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR, ako aj ďalších sponzorov.

Celkové zhodnotenie za rok 2022

Za rok  2022  bola prepravná služba poskytnutá v 1019, z toho:

pre občanov     z Dunajskej Lužnej   651          t.j.     63,9 %

                           z Miloslavova             77                      7,5 %

                           z Kalinkova                 79                      7,8 %

                           z Hamuliakova           64                      6,3 %

                           z Rovinky                  148                    14,5 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

                         ZŤP                             256   t.j.           25,1 %

                         Dôchodcom               713                  70,0 %

                         Inv.dôchodcom           48                     4,7 %

                         Rodičom s deťmi          2                     0,2 %

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 30848 km, z toho:

Dunajská Lužná 17160  km, Kalinkovo 2909 km, Miloslavov 3639 km,  Hamuliakovo  2763 km, Rovinka 4377 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2022  predstavujú čiastku 45 443,12 Eur.

Štruktúra zdrojov -  príjmov za rok pre o. z. OMAPO  - je  celkom       45443,12 z toho:

obce  prispeli                             38012,20      83,6 %

                                                                   poberatelia služby – klienti        5216,50      11,5 %

                                                                   OMAPO, o.z.  (2% z daní)            2214,42        4,9 % 

Dunajská Lužná, 11.1. 2023

Spracovala:  Mgr. Andrea Tesáriková, výkonná riaditeľka a št. zástupkyňa

Za správnosť: Ing. Oľga  Reptová, zodpovedná za sociálnu službu