Aktuality 2015

OMAPO informuje o sociálnej službe –  15 rokov prepravnej  služby v mikroregióne Pridunajsko

18. septembra t.r. bude 15 rokov od uvedenia do prevádzky sociálnej služby – prepravnej služby v mikroregióne Pridunajsko ( neformálne združenie obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka ) Sociálnu službu  poskytuje občianske združenie OMAPO v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách občanom so zdravotným postihnutím, ale aj ostatným cieľovým skupinám, ako: seniorom, rodinám s občanmi so zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi, invalidným dôchodcom.

Prínos projektu pre cieľové skupiny

Mikroregión združuje obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka.

Obce zahrnuté do mikroregiónu Pridunajsko ležia neďaleko Bratislavy, nie sú od seba . vzdialené veľkými vzdialenosťami, čo podporilo možnosť realizácie projektu – zriadenie prepravnej služby prostredníctvom  sociálneho taxíka v septembri 2000.V roku 2015 dosiahol mikroregión počet obyvateľov 10 953 .Demografický vývoj spoločnosti vo všeobecnosti speje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva, nevynímajúc daný mikroregión, kde táto kategória predstavuje 25 % a bude mať zvyšujúci trend.

Od roku 2000 funguje podporujeme projekt, ktorý  zabezpečuje v súčinnosti a na základe zmluvy s obcami mimovládna organizácia – občianske združenie – OMAPO Dunajská Lužná, ktoré vzniklo v roku 1999. Prepravná služba je určená týmto kategóriám občanov daného mikroregiónu –

  • občanom so zdravotným postihnutím
  • seniorom
  • invalidným dôchodcom
  • rodičom  s deťmi

Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov jednotlivých obcí, ako aj participujúcou čiastkou poberateľa služby – občana vo výške dnes ani nie dvojnásobku cestovného autobusovou dopravou / od zavedenia tejto služby došlo k zvýšeniu cestovného , cenník nebol upravovaný, obce sa zaviazali, že prípadný deficit doplatia / , ako aj príspevkami získaných v rámci 2% z daní. Licenciu na prevádzkovanie a poskytovanie tejto služby obdržalo a aktivitu iniciovalo občianske združenie OMAPO v Dunajskej Lužnej, ktorú aktivitu však podporujú všetky menované obce (okrem obce Rovinka) Každý rok sa zmluva prerokováva a vyhodnocuje sa aj efektívnosť tejto služby. Prepravná služba sa poskytuje v zmysle zákona  o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. predovšetkým občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu. Sú to predovšetkým občania, ktorí nie sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke. Obec sa rozhodla túto službu poskytovať aj iným kategóriám, ako je vyššieuvedené.

Zmeny,  ktoré pre cieľové skupiny realizovaný projekt prináša, sú najmä v skutočnostiach, že prepravná služba je poskytovaná predovšetkým pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorým zabezpečujeme transport  do zdravotných zariadení ( napr. aj na kúpeľnú liečbu ) do  verejných inštitúcií , zabezpečujeme tak v mnohých prípadoch odľahčenie príbuzných. Pre mnohých osamelých ( najmä dôchodcov ) strata pocitu nepotrebnosti, pretože ich v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto služby  môžeme na ne dopraviť ( stretnutia v klube dôchodcov, výstavy zeleniny a ovocia, ručných prác apod.)

Na prepravnú službu obce prispievajú finančnými prostriedkami najmä za účelom skvalitnenia života svojich občanov, najmä zdravotne postihnutým, ale aj pre ich príbuzných.

O prepravnú službu je stále enormný záujem, a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch ide o odľahčenie príbuzných, keď si títo nemusia brať voľno z práce, ale aj pre mnohých osamelých dôchodcov je to opätovné nadobudnutie pocitu potrebnosti a zaradenie do spoločnosti – pri rôznych návštevách, či kultúrnych a iných spoločenských aktivitách a nevynímajúc pre rodičov s deťmi pomoc neodmysliteľná, keď sa  nemusia s kočíkmi presúvať na rôzne terapeutické cvičenia, či na rôzne iné aktivity.

Cieľ projektu 

Všeobecný  cieľ bol splnený, keď pätnásť rokov sa združujú prostiriedky miestnej samosprávy na túto sociálnu službu na základe medziobecnej spolupráce , ako aj na základe spolupráce verejnej miestnej správy s mimovládnou organizáciou. Projekt tým pokračuje v zabezpečovaní kvality života občanov so zdravotným postihnutím pri začlenení - integrácii do spoločnosti, ale aj ostatných cieľových skupín (seniori, rodičia s deťmi, invalidní dôchodcovia,.. ).

Prepravná služba začala fungovať v septembri 2000 ako pilotný projekt.
Prepravná služba ročne poskytne službu v priemere viac ako 1000 prepraveným osobám, čo dokumentuje nasledovný prehľad .V prehľade nie je uvedená obec Rovinka, ktorá bola v projekte zapojená v rokoch 2000-2004 a  službu využilo 449 prepravených osôb, tiež je z prehľadu zrejmé, že obec Hamulíakovo sa do projektu zapojila v roku 2003.

Prehľad  o počtoch prepravených osôb spolu a podľa jednotlivých obcí a podľa jednotlivých rokov.

Rok

počet celkom

z toho:

DL

Hamuliakovo

Kalinkovo

Miloslavov

2000

126

 

67

0

8

23

2001

702

487

0

40

114

2002

985

754

0

80

71

2003

1072

789

6

71

106

2004

1190

734

19

162

95

2005

1212

829

33

184

166

2006

1075

842

29

113

91

2007

1063

783

32

100

148

2008

1087

747

67

111

162

2009

1147

829

68

107

143

2010

1106

696

123

129

158

2011

1214

755

170

109

180

2012

1224

881

123

114

106

2013

1033

700

133

90

110

2014

1108

759

135

117

97

Spolu

15344

10652

938

1535

1770

Zdroj: OMAPO, o.z. výročné správy za jednotlivé roky
Legenda: DL-Dunajská Lužná

Pre samosprávu táto služba pôsobila a aj pôsobí  ako overenie si aj fungovania princípu subsidiarity, ako aj efektívnosti fungovania medziobecnej spolupráce, ako aj spolupráce s neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Projekt tiež predpokladá dlhodobý výstup:

  • samospráva sa podieľa na skvalitňovaní života občanov
  • zabezpečuje pokračovanie projektu
  • spolupôsobí na pokračovaní medziobecnej spolupráci
Spôsob merania a kontroly účelnosti projektu

Ako kritériá hodnotenia sú považované:

  • počet klientov – ročne v priemere 1000 prípadov,
  • počet pozitívnych ohlasov u klientov – nespočetné množstvo pozitívnych ohlasov ( napr. praktická lekárka, ktorá sa v roku 2010 starala o postihnutého manžela aj otca, si nevedela predstaviť svoje fungovanie bez tejto služby, ktorá jej umožnila operatívne riešenie nepriaznivej situácie,  alebo osamelá slepá občianka, ktorá navštevovala terapiu v Bratislave  so svojou asistentkou pravidelne využívala službu a nevedela si predstaviť, že by mala  estovať hromadnou dopravou, mladý postihnutý muž na vozíku – niekoľkokrát do týždňa využíval službu na prepravu na pracovnú terapiu – a mnoho ďalších príkladov, ktoré svedčia o účelnosti dlhodobého projektu   a pri každej príležitosti ďakujú a odporúčajú využiť túto službu aj iným spoluobčanom, ktorá im pomáha prežiť nie ľahké životné situácie ).

Kontrola – občianske združenie polročne predkladá hodnotenie, ktorého súčasťou sú aj menovité zoznamy jednotlivých poberateľov služby a na úrovni rokovania sociálnej komisie sa vyhodnocuje účelnosť využívania služby, a kontrola využívania verejných zdrojov – ich adresnosť, efektívnosť, transparentnosť a opodstatnenosť.

Občianske združenie OMAPO  funguje na základe viaczdrojového financovania.

Každá zo zúčastnených obcí ( v roku 2015 sa projektu zúčastňujú 4 obce mikroregiónu, okrem Rovinky ) prispieva v roku 2015 na prevádzku prepravnej služby podľa odsúhlaseného algoritmu na jedného obyvateľa 1,73 Eur ročne, v zmysle  zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prevádzky prepravnej služby.

Keďže sociálne služby nie sú bezplatné,  podľa odsúhlaseného cenníka služieb zúčastnenými obcami, prispievajú poberatelia služby v priemere 0,15 Eur za 1 km. Ďalším dôležitým zdrojom financovania tejto služby sú prostriedky, ktoré získava občianske združenie prostredníctvom možnosti poukazovať 2 alebo 3% z daní fyzických a právnických osôb na činnosť subjektov, ktoré prevádzkujú sociálne služby.

Od roku 2009 do prvého štvrťroka 2015 sme zabezpečovali prepravnú službu  9-miestnym vozidlom Renault-Trafic. Vzhľadom na požiadavky prepravy aj klientov na invalidných vozíkoch, sme získali v roku 2014 dotáciu ( na základe projektu) z MPSVR SR na kúpu špeciálne upraveného auta Fiat Ducato ktoré uvedieme oficiálne do prevádzky 14. mája 2015. 14. máj je termín aj na konanie konferencie s názvom „Komunitné služby – základný nástroj integrácie nielen pre občanov so zdravotným postihnutím“. Pozvánka s programom bude zverejnená na webovej stránke všetkých obcí a touto formou vás všetkých srdečne na ňu pozývame. Na konferencii vystúpia odborníci, ktorí priblížia verejnosti význam komunitných sociálnych služieb, tiež si na konferencii pripomenieme 15 rokov existencie občianskeho združenia OMAPO a prepravnej služby a oficiálne uvedieme do prevádzky špeciálne upravené nové auto.

Ďakujeme MPSVR SR, ako aj ostatným sponzorom, za poskytnuté finančné prostriedky. Tiež ďakujeme všetkým prispievateľom prostredníctvom asignácie 2 alebo 3% dane fyzických, či právnických osôb.

Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac a ako vlastne funguje?

Ak službu potrebujete, stačí, ak sa najneskôr deň vopred skontaktujete s manažérom prepravnej služby na tel. č. 0907 365 572 alebo na č. 45980995, ktorý Vám poskytne  informácie o tejto službe. Cenník prepravnej služby je k dispozícii aj na obecnom úrade, resp. aj na webovej stránke obce obcan/omapo-socialny-taxik-1/cennik/

Ak sa rozhodnete podporiť túto adresnú službu  2% zo svojej dane, uvádzame naše  údaje o prijímateľovi na sumu zo zaplatenej dane

Obchodné meno a názov:
OMAPO, občianske združenie
Sídlo:
Dunajská Lužná č. 259/16, PSČ: 900 42,
Právna forma: občianske združenie, IČO: 31802192

Vopred ďakujeme!

Oľga Reptová
štatutárna zástupkyňa, o.z. OMAPO