Rok 2022

Všetko čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tak tá kvapka by tam chýbala.

Matka Tereza

Kvapka v mori

V stredu, 2. marca t.r., sa na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej za účasti starostu obce Dunajská Lužná Štefana Jurčíka, starostu obce Miloslavov Milana Baďanského, starostu obce Rovinka Milana Kubeša, starostu obce Kalinkovo Jozefa Konráda  a starostky obce Hamuliakovo Ing. Ludmily Goldbergerovej a zástupcov o.z. OMAPO uskutočnilo uvedenie nového auta FIAT TALENTO do prevádzky prepravnej služby.

Vďaka podpore úspešnému projektu OMAPO, o.z.,, Skvalitnenie prepravnej služby v mikroregióne Pridunajsko“  z MPSVR (23000 eur) a za podpory o.z. OMAPO a sponzorov (9408 eur) sme mohli zrealizovať nákup nového špeciálneho auta na skvalitnenie tejto služby. Auto  má kapacitu 7+1, nainštalovanú hydraulickú zdvíhaciu plošinu na prepravu osôb na invalidnom vozíku. Podmienky využívania pre občanov sa nemenia, tj. prepravu  môžu využívať občania s trvalým pobytom – seniori, zdravotne znevýhodnení občania, rodičia s deťmi a občania, ktorí majú akútny nepriaznivý zdravotný stav (napr. zlomeniny, úrazy  apod.). Cenník zostáva v platnosti od 1.1.2021 a je zverejnený na webovej stránke obce Dunajská Lužná.

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO, Mgr.Andrea Tesáriková vo svojom príhovore povedala stručnú genézu vzniku, existencie a priblížila význam tejto sociálnej služby, ktorá funguje od roku 2000  t.j 22 rokov. Prínos pre občana - klienta – prijímateľa

služby je skutočnosť, že má zabezpečenú dopravu z miesta bydliska až na miesto určenia bez toho, že je vystavený riziku pri prestupovaní, pri čakaní na spoje a pri peších presunoch. V mnohých prípadoch ide o odľahčovaciu službu, t.j. odľahčenie príbuzných, ktorí si nemusia brať voľno, resp. dovolenku a v neposlednom rade ide o príspevok ku kvalitnejšiemu životu občana. Tiež spomenula, že za obdobie prevádzky prepravnej služby bolo približne 20 tisíc prepravených osôb, z toho z Dunajskej Lužnej 14 tisíc. Aj to svedčí o žiadanosti tejto služby, ktorá pomáha tým, ktorí ju potrebuju. Má v sebe aj taký významný a ojedinelý prvok, akým je  úspešná dlhoročná medziobecná spolupráca v sociálnej oblasti. Projekt bol dvakrát vo finále  v súťaži Oskar bez bariér, ktorú organizuje ZMOS. Poďakovala všetkým starostom a starostke aj za účasť na uvedení auta do prevádzky a tiež za podporu tohoto projektu, ale aj všetkým členom o.z. OMAPO, ktorí vynakladajú nemalé úsilie na zabezpečenie fungovania prepravnej služby a zároveň popriala vodičovi Milanovi Crhovi veľa šťastných kilometrov s novým autom a veľa spokojných klientov. Záverom poukázala na skutočnosť, že aj táto služba, je možno pre iných len nepatrná kvapka v mori sociálnej pomoci, ktorá je nevyhnutná k súčasnému životu v tejto náročnej dobe. Ale v mnohých prípadoch veľmi dôležitá.

Pán starosta obce Dunajská Lužná Štefan Jurčík vo svojom pozdrave okrem iného poďakoval  a ocenil úsilie o.z. OMAPO, ktoré je premenené do konkrétnej služby - pomoci našim občanom. Spomenul začiatky prepravnej služby a adresoval slová vďaky pani Ing.Oľge Reptovej, ktorá svoju myšlienku pomáhať zrealizovala a pretavila do skutočnej pomoci svojim spoluobčanom, ktorí sú odkázaní na túto sociálnu službu. Požiadal nielen zástupcov občianskeho združenia, ale aj ostatných  zúčastnených zástupcov obcí, aby podporovali sociálnu službu - prepravnú službu, ktorej názov zľudovel a je zaužívaný aj ako ,,sociálny taxík", a  aby služba plnila úlohy k spokojnosti občanov.

Pre úplnosť ešte uvádzame výsledky prepravnej služby za rok 2021 za našu obec Dunajská Lužná. Z celkového počtu prepravených osôb 899, bolo z Dunajskej Lužnej 556, tj. 61,8 %.  Najviac službu využili seniori v počte 305, t.j. cca 55 %..

Ďakujeme MPSVR SR za poskytnutú dotáciu vo výške 23000 eur, ako aj o.z. OMAPO, sponzorom za príspevok 9408 eur na kúpu uvedeného auta. Ďakujeme všetkým starostom obcí za spoluprácu, poslancom obecných zastupiteľstiev za podporu, dobrovoľníkom i všetkým prispievateľom 2% daní, tak fyzickým ako aj právnickým osobám.

V prípade potreby prepravnej služby alebo informácií kontaktujte p. Andreu Tesárikovú na tel.č. 0907 365 572.

A. Tesáriková, O. Reptová

Fotodokumentácia: M. Tesárik, O. Reptová

FOTOGALÉRIA:
20211029_080056-foto nové auto aj s plosinou
 Nové auto aj s plošinou

prví klienti  v novom aute aj s vodičom p.Crhom
 Prví klienti v novom aute aj s vodičom p. Crhom

pán Ducko pri nastupovaní do auta prostredníctvom zdvíhacej plošiny
  Nastupovanie do auta prostredníctvom zdvíhacej plošiny

na dvore OCÚ  pri uvedení auta do prevádzky 2. marca t.r. - starostovia zúčastnených obcí a štatutárka o.z. OMAPO
 Na dvore obecného úradu pri uvedení auta do prevádzky
 2. marca 2021 - starostovia zúčastnených obcí
 a štatutárka o.z. OMAPO