Sociálna služba

Sociálna služba - prepravná služba poskytovaná v mikroregióne Pridunajsko

V spojitosti s decentralizáciou verejnej správy a verejných financií sa na obce preniesli aj mnohé kompetencie a zodpovednosť za sociálnu oblasť. Prenos kompetencií v sociálnej oblasti má svoje opodstatnenie. Spočíva v tom, že na úrovni obce je možné pri zabezpečovaní služieb zohľadniť skutočné potreby a zvýšiť adresnosť, keďže obce poznajú štruktúru svojho obyvateľstva a ich reálne potreby. Toto poznanie štruktúry obyvateľstva a ich potrieb môže viesť k efektívnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov, lepšiemu uspokojeniu potrieb a k odstráneniu možných duplicít.

Existujú však rôzne odlišné východiská pre plnenie decentralizovaných úloh. Aj preto Ústava SR vytvára ústretové právne prostredie pre spoluprácu alebo združovanie obcí v prípade, že ide o spoločný záujem, ktorý sa javí ako výhodnejší. Dôvodom spolupráce nemusí byť len rôzna veľkostná štruktúra obcí, ktoré nemajú dostatok kapacít na výkon kompetencií, ale aj efektívnejšie využívanie verejných zdrojov pri zabezpečovaní služieb občanom(Zákon o obecnom zriadení). Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy, ktoré vymedzujú uskutočnenie konkrétnej úlohy. Obce môžu zriaďovať aj rôzne formy združení obcí. Zákon tiež umožňuje vznik spoločných obecných úradovní, ktoré môžu mať tiež formu spolupráce na základe zmluvného vzťahu.

V období  príprav na decentralizáciu sociálnych služieb v SR, konkrétne v roku 2000,   vznikol v mikroregióne pilotný projekt sociálnej služby - prepravnej služby pod gesciou občianskeho združenia OMAPO, o.z., v spolupráci s obcami mikroregiónu. Prepravnú službu poskytuje o.z. obyvateľom mikroregiónu už pätnásty rok. Právny rámec poskytovania tejto služby predstavuje zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení platných noviel, ako aj zmluva o podmienkach a vzájomnej súčinnosti medzi obcami mikroregiónu a občianskym združením pri zabezpečení prevádzky prepravnej služby, ktorá sa uzatvára každoročne.  Ročne poskytuje o.z. službu viac ako 1000 prepraveným osobám, čo dokumentuje nasledovný prehľad za posledné tri roky prevádzky.

Rok

počet    

z toho:

Dunajská Lužná

Hamuliakovo

Kalinkovo

Miloslavov

2012

1224

 

881

123

114

106

2013

1033

 

700

133

90

110

2014

1108

 

759

135

117

97   

O. z. predkladá polročne výsledky , ako aj menovité zoznamy poberateľov tejto služby jednotlivým obciam do konca nasledujúceho mesiaca po uplynutí polroka, či roka. Prepravnú službu  zabezpečuje o.z. vozidlom Reault Traffic, u ktorého sa začali prejavovať technické problémy. Auto nemá zdvíhaciu plošinu pre invalidné vozíky, čo sťažovalo prepravu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na invalidné vozíky. V roku 2014 sme získali dotáciu z MPSVR SR na kúpu špeciálne upraveného  osobného vozidla, ktoré predpokladáme uviesť do prevádzky v priebehu 1. štvrťroka 2015.

Prioritným - cieľom  poskytovania prepravnej služby  je skvalitnenie  kvality života, ale aj sociálna inklúzia, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti.

Z pohľadu hodnotenia vývoja celkovej vekovej skladby obyvateľstva možno konštatovať tendenciu starnutia populácie. Z demografického vývoja jednoznačne vyplýva, že najväčšiu krivku rastu zaznamenáva obyvateľstvo v dôchodkovom veku – seniori. Poproduktívna časť obyvateľstva kladie čoraz väčšie nároky na sociálnu sféru, konkrétne táto cieľová skupina obyvateľstva je čoraz viac odkázaná na poskytovanie sociálnych služieb, či už terénnych alebo pobytových. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanovilo Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2020, kde jednou z priorít je aj „podpora zotrvania občana v prirodzenom prostredí rozvojom komunitných sociálnych služieb“, kde patrí miesto aj prepravnej službe.

Definovanie prepravnej služby v zákone a odbornej literarúre je nasledovné:
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať  fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu (to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci.

Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný

  1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
  2. nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého zdravotného stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

Dunajská Lužná, 5. januára 2015

Spracovala: Ing. Oľga Reptová, štatutárna zástupkyňa OMAPO, o.z. Dunajská Lužná