Chránené druhy rastlín

Za hrádzou v katastrálnom území Jánošíková sa v lesíku na parcele č. 761/1 nachádzate v území s prvým stupňom ochrany, ktoré je zvyškom typickej dunajskej lužnej krajiny s fragmentmi a druhmi biotopov dunajských lesostepí a dunajských lužných lesov (Tr 1.1 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae), Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy, Kr6 Xerotermné kroviny) a bývalých vodných biotopov.

Lokalita je veľmi cenná pre mnohé chránené druhy rastlín, najmä jarného aspektu /scila viedenská (Scilla vindobonensis), modrica nebadaná (Muscari neglectum), vstavač vojenský (Orchis militaris)/... viac sa dočítate TU

rastliny

lokalita