Evidencia

Chov včiel upravuje zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „zákon“)

1. Vlastník včelstva, držiteľ včelstva alebo osoba oprávnená disponovať s včelstvom je podľa § 40a zákona o veterinárnej starostlivosti  povinná pred začatím chovu podať žiadosť o registráciu chovu na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (ďalej len RVPS). Začatie a ukončenie chovu a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do 7 dní oznamuje RVPS miestne príslušnej podľa stanovišťa včelstva.

2. Chovateľ včiel podáva na RVPS aj tlačivo oznámenie o chove včelstiev.

3. Chovateľ včiel tlačivá žiadosti o registráciu chovu a oznámenia o chove včelstiev potvrdené príslušnou RVPS pošle do Centrálneho registra hospodárskych zvierat (ďalej „CRHZ“), ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa včelstva sa do CRHZ nahlasuje do 7 dní odo dňa oznámenia RVPS na formulári.

Registráciu nového chovu oznamuje obci RVPS. Chovateľ nepodáva hlásenie obci

Hlásenie o stanovišti včelstva sa povinne podáva každý rok. Po prehliadke včelstva sa predkladá do 05.09. do CRHZ na tlačive, ktoré je prílohou k vyhláške.

Tu nájdete Postup registrácie chovateľov včiel a včelstiev a potrebné tlačivá k registrácii chovu a k oznámeniu o chove.