Obsah

Kniežacie mohyly

Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej v časti Nové Košariská
Obec Dunajská Lužná je známa v európskej archeológii významným mohylovým pohrebiskom zo staršej doby železnej, z obdobia 700 - 550 r. pred našim letopočtom (halštatská doba).
Zoomorfná situla červenočierno  maľovaná - mohyla 1 Vysoká vázovitá nádoba červenočierno  maľovaná - mohyla 1
Zoomorfná situla červenočierno
maľovaná - mohyla 1
Vysoká vázovitá nádoba červenočierno
maľovaná - mohyla 1
Komplexným archeologickým výskumom v časti Nové Košariská bola systematicky preskúmaná mohylová nekropola, so žiarovým spôsobom pochovávania, s centrálnym hrobom v zemnej mohyle. Pohrebnú výbavu tvoril veľký počet hlinených nádob. Rituálna keramika bola zdobená maľovaním alebo plastickými zoomorfnými prvkami. Kovové predmety sa zachovali len vo veľmi malom množstve. Keramický inventár poskytol prierez časovej postupnosti vzniku mohýl označených na mapke 2, 1, 6, 3, 4.
Mohyly 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mapke Dunajskej Lužnej
Mohyly 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mapke Dunajskej Lužnej
Na svetovom kongrese archeológov v roku 1966 boli prvý raz sprístupnené verejnosti unikátne nálezy z dovtedy preskúmaných kniežacích mohýl z tejto lokality. Súbor sepulkrálnej keramiky z mohylníka v Nových Košariskách sa vyznačuje bohatým umeleckým prejavom. Popri kultovom geometrizme malo pre posmrtný život veľký význam zobrazovanie býka (hlava s rohami je častý plastický motív). Posvätný býk sa spájal so slnečným kultom a je obrazom spojenia halštatského ľudu s vyspelými civilizáciami v oblasti Stredozemného mora.
Vázovitá nádoba s maľovanou scénickou výzdobou - mohyla 1 Vázovitá nádoba s trojicami bronzových trojúholníkových plieškov  na hrdle - mohyla 6
Vázovitá nádoba s maľovanou scénickou výzdobou - mohyla 1 Vázovitá nádoba s trojicami bronzových trojúholníkových plieškov
na hrdle - mohyla 6
Obrazová symbolika na nádobách z Nových Košarísk je výnimočným objavom, prvým na Slovensku. Na širšom stredoeurópskom teritóriu sa naša oblasť javí ako osobité lokálne centrum východoalpského okruhu halštatskej kultúry.
Miska na nôžke so zoomorfnou výzdobou  a reťazami - mohyla 6 Zoomorfná kráterovitá nádoba na nôžke  s výlevkou - mohyla 6
Miska na nôžke so zoomorfnou výzdobou
a reťazami - mohyla 6
Zoomorfná kráterovitá nádoba na nôžke
s výlevkou - mohyla 6
Výsledky výskumu sú podrobne zdokumentované v publikácii: Magda Pichlerová, Nové Košariská - Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej, SNM 1969. Nálezy z výskumu v rokoch 1960-1967 sú uložené v Slovenskom národnom múzeu - Archeologickom múzeu v Bratislave.
Antropomorfná kráterovitá nádoba  na prelamovanej nôžke - mohyla 6 Miska na nôžke s hlinenými  reťazami - mohyla 4
Antropomorfná kráterovitá nádoba
na prelamovanej nôžke - mohyla 6
Miska na nôžke s hlinenými
reťazami - mohyla 4

Pripravili:

text: P. Hermann, L. Čisárik
foto: M. Červeňanský
grafický disajn: Signum-Čisárik
web spracovanie: P. Schauer