Kresťanstvo na území obce Dunajská Lužná

Dnes nevieme nič bližšie o počiatkoch kresťanstva v našich obciach. Len z niekoľkých náznakov sa môžeme o nich domnievať. Je možné, že počiatky kresťanstva na území obce sú staršie, ako kristianizačná misia Cyrila a Metóda, ktorí prišli na Veľkú Moravu r. 863. Z letopočtov Franskej ríši z rokov 795 a 796 sa dozvedáme, že Avari, ktorí bývali na tomto území spolu so Slovanmi v akejsi symbióze, chceli prijať kresťanstvo, aby získali u Franskej ríše ochranu pred Slovanmi. Bavorsko-korutanskí kňazi prišli do Uhorska na čele s biskupom Brunom, pochádzajúcim zo Sankt Gallenu. Biskup Bruno rozširoval úctu tourského biskupa sv. Martina, pochádzajúceho z Panónie. Možno táto okolnosť súvisí s patrocíniom kostola v Nových Košariskách, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi z Tours. Martin Tourský sa narodil r. 316 alebo r. 317 v rímskom vojenskom tábore Sabarii (maďarsky sa volá Szombathlyi, slovensky Kamenec). Ako vojak pôsobil v Galii (Francúzsko) a tam v meste Poitiers sa potom stal aj biskupom. Jeho úcta sa rozšírila po viacerých krajinách Európy a aj na Slovensku mu bolo zasvätených mnoho kostolov.

V 13. storočí existoval už aj kostol v Nových Košariskách. V súpise farností, ktoré odviedli r. 1302 pápežský desiatok, sa uvádza aj farnosť "Misser". R. 1356 bol tam farárom Peter (plebanus Petrus). Keď teda bola v N. Košariskách fara a farár, keď sa odvádzal aj cirkevný desiatok, musel tam byť aj farský kostol. Kedy bol kostol postavený, dnes už nevieme povedať. Pravdepodobne to bolo už niekedy v 12. , najneskôr v 13. storočí.

Nový kostol vznikol v dedine Dienešdi (dnešná Jánošíková) tiež niekedy v 13. storočí. Dedina Dienešdi pripadla od r. 1258 opátstvu sv. Martina na Hore Panónskej (dnešná Panonhalma v Maďarsku). Kostol sv. Bartolomeja dal v dedine Dienešdi postaviť opát Armimus z Panonhalmy. Opátom bol v rokoch 1281-1300. Benediktínski mnísi sa starali aj o duchovné blaho svojich poddaných, preto na svojom majetku postavili pre nich kostol aj v dedine, ktorú dodatočne získali.

Tróniaca madona z Dienešdu

Neďaleko opátstva na Hore Panónskej bolo oddávna druhé benediktínske opátstvo v Domolku. V tomto opátstve opatrovali zázračnú, či milostivú sochu P. Márie. Keď na začiatku 16. storočia ohrozovali opátstvo v Domolku Turci, utiekli pred nimi benediktínski mnísi na svoj majetok severne od Domolku, do Dienešdu. Vzali so sebou aj najcennejšiu vec, akú tam mali, divotvornú sochu P. Márie a uložili ju v kostole v Dienešde, ktorý dali predtým postaviť. Obyvatelia Dienešdu začali sochu P. Márie uctievať a ona im tieto prejavy úcty splácala rozličnými splneniami ich prosieb, uzdraveniami z chorôb a neduhov. Tieto zázraky sa diali najmä od r. 1748, keď bola socha vystavená k verejnému uctievaniu. Od tohoto roku zázraky P. Márie sledoval a skúmal farár z Nových Košarísk František Szogyényi. Správcom fary v N. Košariskách bol do roku 1756 a posledný zázrak zaznamenal roku 1753. Za dobu svojho pôsobenia vo farnosti N. Košariská zaznamenal 178 zázrakov a nakoniec ešte niekoľko ďalších, ktoré už nečísloval.

Takéto množstvo zázrakov oprávňovalo ľudí obce Dunajská Lužná, aby P. Máriu z Dienešdu uctievali ako "Pomáhajúcu Matku Božiu", aby k nej putovali a aby aj po storočiach nezabúdali na dobrodenia, ktoré im preukazovala. Rukopis, v ktorom p. farár František Szogyényi zapisoval zázraky P. Márie z Dienešdu, sa časom stratil. Až v roku 2000 sa ho podarilo nájsť, preložiť do slovenčiny (pôvodne bol písaný latinsky) a vydať tlačou. Dnes sa s ním môže oboznámiť každý, kto má oň záujem.