Štatút obecného periodika

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej na svojom 12. riadnom zasadnutí

konanom dňa 05. 12. 2017 uznesením č. 2017/12-13 k bodu č. 13  

schvaľuje

Štatút obecného periodika

I. Všeobecná časť

§ 1

 Predmet a účel štatútu

Tento štatút upravuje spoločenské poslanie a organizačné zásady vydávania obecného periodika (ďalej len „OP“).

§ 2 

Poslanie a náplň periodika

 1. OP je obecnou periodickou tlačovinou vydávanou na území obce Dunajská Lužná a má   priradené evidenčné číslo: EV 4402/11, ISSN 1338-4945.
 2. Spoločenské poslanie spočíva v šírení informácií o hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom, športovom a ostatnom dianí v obci, pričom si uchováva charakter nezávislosti na politických stranách a hnutiach.

§ 3 

Zriaďovateľ, vydavateľ

 1. Zriaďovateľom OP je obec Dunajská Lužná zastúpená obecným zastupiteľstvom.
 2. Zriaďovateľ rozhoduje o zriadení, základných organizačných zmenách a o zrušení OP.
 3. Vydavateľom OP je Obecný úrad Dunajská Lužná, ktorý periodikum navonok právne
  zastupuje, zostavuje finančný rozpočet OP, vytvára technicko-personálne podmienky
  a organizuje vydávanie a rozširovanie periodika. 
 4. Vydavateľ zodpovedá za plnenie poslania OP a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.
 5. Vydavateľ schvaľuje finálnu verziu OP pred tlačou.

§ 4 

Šéfredaktor, editor, redakčná rada a redakcia

 1. Šéfredaktora a editora navrhujú členovia redakčnej rady spomedzi seba.
 2. Šéfredaktor a editor môže byť len občan obce bez politickej angažovanosti v komunálnej a regionálnej politike.

Povinnosti šéfredaktora časopisu

 1. Šéfredaktor zodpovedá za prípravu a vydávanie OP, koncepciu časopisu, obsah čísla, jeho periodicitu a termíny vydaní. Zasiela povinné výtlačky štátnym úradom. Zostavuje finančný rozpočet, vytvára technicko-personálne podmienky a organizuje rozširovanie periodika.
 2. Šéfredaktor riadi činnosť editora a redakčnej rady.
 3. Šéfredaktor zastupuje editora a redakčnú radu pred vydavateľom, t.j. obecným úradom.

Povinnosti editora

 1. Editor časopisu zabezpečuje redakčnú prípravu časopisu spoločne s jazykovou úpravou.
 2. Editor chráni osoby, ktoré mu poskytli informáciu na uverejnenie tým, že zachováva mlčanlivosť o ich menách a neuverejňuje informácie od anonymov.
 3. Editor sa vo svojej práci riadi pokynmi šéfredaktora a zastupuje ho v jeho neprítomnosti, alebo keď je poverený zastupovaním.
 4. Editor sa riadi platnými právnymi predpismi.

Redakčná rada

 1. Redakčná rada je poradným a pomocným orgánom šéfredaktora a editora pre riadenie činnosti časopisu.
 2. Redakčnú radu menuje a odvoláva na návrh vydavateľa obecné zastupiteľstvo.
 3. Predsedom redakčnej rady je šéfredaktor.
 4. Členom redakčnej rady môže byť len občan obce bez politickej angažovanosti v komunálnej a regionálnej politike.
 5. Člen redakčnej rady môže byť odvolaný z dôvodu viacnásobnej neospravedlnenej neúčasti na pracovných stretnutiach v termínoch vopred určených, alebo za nízku aktivitu pri tvorbe periodika.
 6. Redakčná rada zodpovedá za obsahovosť OP z hľadiska plnenia ich stanoveného poslania a prerokúva koncepciu časopisu.
 7. Redakčná rada sa stretáva v pravidelných termínoch pred vydaním aktuálneho čísla OP a vyjadruje sa k aktuálnym príspevkom.
 8. Redakčná rada nezasahuje do obsahovej stránky príspevkov. Za obsah príspevku je v plnej miere zodpovedný jeho autor.
 9. Redakčná rada môže odporučiť redakcii zvážiť vhodnosť príspevku na základe jeho nevhodnosti z titulu zneváženia rasy, národnosti, náboženstva, pohlavia, použitia nevhodných výrazov a podobne.
 10. Člen redakčnej rady svojou činnosťou rozširuje okruh informácií, prípadne sa stará o zverenú rubriku.
 11. Redakčná rada spolupracuje s editorom pri tvorbe redakčného plánu, prerokováva svoju činnosť, tematické zameranie jednotlivých čísiel OP a príspevkov. Hodnotí ohlasy na ne, hodnotí jednotlivé vydávanie OP z hľadiska obsahového i obsahu jednotlivých rubrík, prerokováva pripomienky a návrhy čitateľov a prijíma k nim aj príslušné stanovisko a závery.
 12. Redakčná rada na poslednom stretnutí v aktuálnom kalendárnom roku predloží návrh koncepcie OP na nasledujúce kalendárne obdobie, ktoré bude  obsahovať percento strán venované jednotlivým redakčným témam; kľúč k výberu príspevkov; počet príspevkov jednotlivca, organizácií, komisií, poslancov OZ v kalendárnom roku; percento inzercie a odporúčané témy inzercie pre OP.

Redakcia

     1.  Redakciu OP tvoria šéfredaktor, editor a grafik.

§ 5

Hospodárske zabezpečenie

 1. Vydávanie OP hospodársky zabezpečuje zriaďovateľ.
 2. Výdavky a príjmy vedie vydavateľ.

II. Tlačový poriadok

§ 6 

Periodicita

 1. Periodicita je základnou a nevyhnutnou podmienkou vydávania OP. Časopis vychádza 1x za tri mesiace. Ak nastane aktuálna potreba, môže byť vydané aj osobitné číslo OP mimo základnej periodicity.
 2. Vydavateľ je oprávnený rozhodnúť o vydávaní OP nad rámec periodicity uvedenej v odseku 1, alebo znížiť počet čísiel v danom roku z objektívnych dôvodov  a za predpokladu, že šéfredaktor zrušenie čísla povinne oznámi na príslušný orgán (Ministerstvo kultúry SR).
 3. V záujme dodržania dôslednej periodicity OP sú vopred na ročné obdobie stanovené termíny redakčnej uzávierky, termíny zasadania redakčnej rady a termíny vydania OP. Príspevky do periodika zbiera editor.
 4. O možnosti prispievať do jednotlivých čísiel bude editor informovať verejnosť prostredníctvom OP a obecnej webovej stránky.

§ 7 

Náklad a rozsah periodika

 1. Náklad OP určuje vydavateľ podľa aktuálnej potreby obce.
 2. Na základe odporúčania redakčnej rady bude stanovený nemenný počet strán jednotlivých čísiel tak, aby bolo zachované obsahové minimum v každom vydaní.

III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 

§ 8 

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút je záväzný pre zriaďovateľa, vydavateľa, členov redakcie a redakčnej rady obecného periodika.
 2. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom OP 05. 12. 2017.