Generel dopravy

Štúdia organizácie dopravy (Generel)

Koncepcia generelu je zameraná najmä na:

  • udržanie tranzitnej dopravy na hlavnom, ťahu a zamedzenie jej rozptylu do ostatnej komunikačnej siete obce.
  • riešenie parciálnych problémov v ostatnej komunikačnej sieti, spôsobených nevhodnou alebo chýbajúcou organizáciou dopravy, ako aj nefunkčným dopravným značením.
  • opatrenia v rámci statickej dopravy, s cieľom zabezpečiť jej aktuálne požiadavky. Súčasne stanovuje pravidlá, ktoré by mali umožniť pokrytie nárokov statickej dopravy v budúcnosti.
  • priepustnosť a bezpečnosť pešej dopravy

Technická správa

Výkresová časť

Pasport