Program rozvoja obce 2023 - 2030

Program rozvoja Obce Dunajská Lužná na obdobie 2023 – 2030 (ďalej len „PRO Dunajská Lužná“) predstavuje základný strategický rozvojový dokument podpory lokálneho a regionálneho rozvoja. Jeho vypracovaním Obec Dunajská Lužná deklaruje záujem o udržateľný rozvoj územia s dôrazom na kvalitu života, atraktivitu územia a o koordináciu s relevantnými kľúčovými aktérmi územia (stakeholderi). Tento dokument definuje rozvojovú stratégiu obce, vrátane jej dlhodobého výhľadu do roku 2040 zhmotneného do vízie rozvoja obce Dunajská Lužná.

PRO Dunajská Lužná je vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v aktuálnom znení. Pri jeho vypracovávaní obec zvolila inovatívny prístup, pričom tento strategický dokument vypracovala vlastnými kapacitami v spolupráci s prizvanými expertmi.

Obec Dunajská Lužná ako zodpovedná samospráva si je vedomá svojej významnej pozície lídra rozvojových procesov na území obce, preto je stratégia rozvoja mesta definovaná v dokumente PRO Dunajská Lužná, tvorená s ohľadom na potreby kľúčových stakeholderov, vnútorné potenciály a tradície a identitu územia. Celý proces tvorby dokumentu, ale i jeho následná plánovaná implementácia, bola tvorená v kontexte základných princípov udržateľnej a efektívnej samosprávy lokálneho a regionálneho rozvoja, ako sú kooperácia, koordinácia, partnerstvo a participácia.

PRO Dunajská Lužná bol schválený uznesením č. 2022/10-08 dňa 14.12.2022

Program rozvoja Obce Dunajská Lužná na obdobie 2023 – 2030