Zmeny a doplnky územného plánu

Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 01/2018

Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 02/2013

Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 01/2008 - čistopis (11.11.2009)

Vyhlásenie VZN č. 2/2009 o záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce, zmeny a doplnky č. 1/2008

Obec Dunajská Lužná, v súlade s § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje VZN č. 2/2009 o vyhlásení záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce, zmeny a doplnky č. 1/2008.

VZN č. 2/2009 o vyhlásení záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 1/2009 - zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu - OÚ životného prostredia v Senci

17.8.2009

Obstarávateľ, Obec Dunajská Lužná, 900 42 Dunajská Lužná, doručil Obvodnému úradu životného prostredia v Senci, podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon) oznámenie o strategickom dokumente „Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 1/2009.

Ako obstarávateľa uvedeného strategického dokumentu a súčasne dotknutú obec Vás v súlade s § 6 ods. l a ods.3 zákona vyzývame do troch dní zverejniť spôsobom v mieste obvyklým informáciu o oznámení spolu s informáciou, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Podľa § 6 ods.4 zákona dotknutá obec doručí písomné stanovisko k oznámeniu Obvodnému úradu životného prostredia v Senci, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Na rovnakú adresu môže doručiť svoje písomné stanovisko verejnosť do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument „Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 1/2009 svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona.

Nakoľko Obvodný úrad životného prostredia v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec pri svojom rozhodovaní prihliada i na stanoviská podľa § 6 ods. 4 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či sa strategický má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.

Do oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu je možné, nahliadnuť aj na internetovej adrese: www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

S pozdravom
PhDr. Martin Doboš
prednosta úradu

Vybavuje: Mgr. Nina Galváneková, bakova.hedviga@sc.ouzp.sk, č. t. 02/40202480, fax: 02/45922640

Zmeny územného plánu obce - august 2009 - Verejné pripomienkové konanie

Obec Dunajská Lužná ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 01/2009“ podľa §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 01/2009“sa uskutoční v čase od 21. 07. 2009 do 20. 08. 2009.

Územnoplánovacia dokumentácia „Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 01/2009“ je k nahliadnutiu ako príloha tohto oznámenia alebo na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej. Dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány štátnej správy sú podľa § 22 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie jeho obstarávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k dokumentácii.

Zmeny územného plánu obce - júl 2009 - Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Dunajská Lužná dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

Návrh VZN č. XX/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dunajská Lužná, zmeny a doplnky č. 1/2008

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme – na adresu obecného úradu – Jánošíkovská 7, 900 42  D. Lužná, elektronicky – na adresu dikosova@dunajskaluzna.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu (pondelok – piatok od 07,00 h do 13,00 h) a to od 08.07.2009 do 17.07.2009.  (Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu, Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.)

Zmeny územného plánu obce - jún 2009

Zmeny územného plánu obce č. 01/2008 - november 2008

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 01/2008 územného plánu obce Dunajská Lužná.

Návrh zmeny a doplnkov Územného plánu obce č. 01/2008“ podľa § 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona, uskutočňuje v termíne

od 02.12. 2008 do 02.01. 2009.

Návrh ZaD č.01/2008 ÚPN-O Dunajská Lužná je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej v stránkových hodinách.

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia t.j. do 02.01.2009 na adresu Obecného úradu v Dunajskej Lužnej v písomnej forme. Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

Prílohy k nahliadnutiu:

Zmeny územného plánu obce č. 01/2006 - november 2006

Prílohy k nahliadnutiu: