Symboly obce

Obec Dunajská Lužná vznikla v roku 1974 zlúčením obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská do jedného obecného celku a to tak, že ani jedna zo zlúčených obcí jej nedala svoje meno. Názvy Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská dostali obce v roku 1948 rozhodnutím názvoslovnej komisie Povereníctva vnútra SNR.

Jánošíková sa dovtedy volala po nemecky Schildern, po maďarsky Dénesd. Nová Lipnica Tartschendorf, Torcs a Nové Košariská Mischdorf, Misérd. Všetky tri obce, nachádzajúce sa v západnej časti Žitného ostrova, ležia v súvislom pásme, ktoré bolo po tatárskom vpáde ( rok 1241 ) kolonizované Nemcami. Nemecké osídlenie sa tu zachovalo až do konca druhej svetovej vojny. Schildern ( Dénesd ) sa prvýkrát spomína v roku 1258 ako zem ( dedina Dyonis ). Obmeny tohto mena má obec do roku 1439, keď sa uvádza pod menom Schiltarn, Schiltern. Maďarský názov Dienesd sa vyskytuje až v roku 1634. Druhá obec má pôvodne maďarské meno Torch - terra ( zem, dedina ) už v roku 1294. Nemecké pomenovanie Tartschendorf má z roku 1545. Aj tretia obec má najprv maďarský názov Mysser - v roku 1258 a nemecký Mischesdorff až v roku 1437. V týchto posledných dvoch obciach Nemci prevzali maďarské názvy obcí.

Kostoly boli v obciach Jánošíková a Nové Košariská. V Jánošíkovej je kostol sv. Bartolomeja apoštola, barokovo-klasicistický z roku 1797. V Nových Košariskách bol kostol zasvätený sv. Martinovi, pôvodne gotický, neskôr ( rok 1730 ) barokovo prestavaný. Evanjelický kostol je tu z roku 1814.

Pečate obcí dlho neboli známe. Výskumu pečatí uvedených troch obcí sa venoval historik PhDr. Jozef Vozár, DrSc. Znak obce Jánošíková našiel na listine v benediktínskom kláštore na Pannonhalme v Maďarsku. Na pečati obce Dénesd je kruhopis SIGILUM DIENESTIENZIZ S: BARTHOLOMEUS 1737. To znamená: pečať dénesdská sv. Bartolomej. Na pečati je zobrazená postava sv. Bartolomeja apoštola, ktorý v ľavej ruke drží nôž a cez ruku má prehodenú vlastnú kožu akoby plášť. Podľa tradície bol sv. Bartolomej umučený v Arménii tak, že z neho za živa stiahli kožu a potom ho sťali. Jeho atribútom je nôž a vlastná koža. Pečať obce svedčí o tom, že v jej erbe je postava sv. Barolomeja apoštola, ktorý bol aj patrónom kostola. Ide zrejme o novšiu pečať obce, pretože symbol obec používala aspoň od 16. storočia, ak nie skôr. Znak obce Misérd ( Nové Košariská ) našiel na listine v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave. Obecná pečať má kruhopis: DER MARCK MISCHDORF IN D. I. 1693, čo znamená: ( Pečať ) mestečka Mischdorf v dolnom distrikte ( župy ). Obec bola teda koncom 17. storočia mestečkom. V štíte erbu je zobrazená postava muža od pása hore, nad hlavou má biskupskú tiaru. Logika a heraldická prax hovorí, že postava na pečati obce Misérd je patrón miestneho kostola, sv. Martin. V obci Torcs ( Nová Lipnica ) nemali kostol a teda nemožno ani počítať, že v obecnej pečati by mali nejakého svätca či sväticu. Obec mala poľnohospodársky charakter a tak si do pečate dala lemeš, ktorý malo v pečati desiatky či stovky iných obcí v kombinácii s iným znakom.

Obec stála pred problémom ako vyriešiť spoločný erb všetkých troch bývalých obcí. Tu sa chopili z časti zaužívanej normy, že erbom spojenej obce sa stáva znak obce, ktorý je starší. A tak sa v obci rozhodli prijať za erb znak z pečate obce Misérd (Nové Košariská) s vročením 1693.

Návrh obecných symbolov (erb, pečať, vlajka) pre obec Dunajská Lužná vypracovala firma SIGNUM v spolupráci s prof. PhDr. Jozefom Novákom, DrSc.

Erb Dunajská Lužná

Erb obce: zo spodného modrého štítu vyrastá zlatovlasý biskup v striebornom, zlatom zdobenom rúchu, držiaci pred sebou zlatý kalich; nad ním sa vznáša zlatá, striebrom zdobená mitra a po bokoch ho sprevádzajú dva a dva nad sebou postavené zlaté kvety na zelených stopkách.

Na erbe obce Dunajská Lužná je zobrazený patrón kostola v časti obce - Misérd, sv. Martin, biskup z Tours vo Francúzsku, patrón Gallie (Burgunska), pôvodom z Panónie - zo Sabárie (Szombathely), kde sa narodil asi v roku 316 v rodine veliteľa rímskej posádky. Autor erbu, Ladislav Čisárik, vychádzal z daností zobrazenia sv. Martina na starej pečati obce Misérd. Je to postava muža, ktorý má biskupskú mitru nie na hlave, ale voľne nad hlavou. Nie je jasné, prečo sa mitra vznáša. Azda ide aj tu len o fakt, že zobrazený muž je biskupom. Muž, sv. Martin má v rukách kalich s vínom. Autor erbu našiel vysvetlenie týchto atribútov v cykle fresiek zo života sv. Martina, namaľovaných Šimonom di Martino vo Františkovej bazilike v Assisi. Udalosť, ktorá sa spája s pohárom vína, opisuje Wilhelm Hünerman v knihe Svätý Martin rytier milosrdenstva (LÚČ 1995). Staručký biskup Martin navštívil v Trieri cisára - uzurpátora, Klemensa Maxima, aby prosil za najbližších zavraždeného cisára Graciána. Cisár pozval sv. Martina k svojmu stolu na večeru. Na začiatku slávnostnej hostiny cisár podal biskupovi čašu na slávnostný prípitok. Podľa dvorného ceremoniálu mal Martin zlatý pokál ponúknuť Augustovi (cisárovi), on ho však na veľké zdesenie prítomných nepodal jemu, ale svojmu druhovi Gallusovi. "Preboha", zvolal prefekt Evodius, muž mohutného vzrastu. "V kláštore Marmoutier, zdá sa, málo poznajú dvorné zvyky". Aj cisár sa zamračil. Ale Martin s úsmevom povedal: "Viem, že zvyk prikazuje podať čašu na slávnostný prípitok najhodnejšiemu. Presne tak som to urobil - podal som ju kňazovi. Sviatosť ho pozdvihuje nad kráľov a cisárov". To je teda zmysel pokála (kalicha) v rukách sv. Martina na erbe obce. Štyri kvety okolo svätca môžu byť len výplňou poľa, ale môžu symbolizovať aj rastlinu, typickú pre poľnohospodársku obec.

vlajka Dunajská Lužná

Vlajka obce: farby obecnej vlajky sú odvodené z farieb erbu, pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách bielej, žltej, zelenej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Symboly obce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod číslom D-33/95. Obecné zastupiteľstvo tieto obecné symboly schválilo uznesením 28. júna 1995.

V obci Dunajská Lužná symboly uviedli do užívania na sviatok sv. Martina, patróna obce, 11. novembra 1995.

Text: PhDr. Ján Dubovský, Vestník Oú Bratislava-vidiek, krátené

Web spracovanie: Pavel Schauer