Hlavný kontrolór

Mgr. Richard Blecha

hlavný kontrolór obce

1. poschodie, č. dverí: 12

02/40 259 827

kontrolor@dunajskaluzna.sk

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Kontroluje:

  • nakladanie s majetkom obce
  • účtovníctvo a pokladničné operácie
  • hospodárenie s finančnými zdrojmi
  • čerpanie rozpočtu
  • záverečný účet
  • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, k zmenám rozpočtu  a k záverečnému účtu obce, vybavuje sťažnosti podané proti odloženiu sťažnosti a proti spôsobu vybavenia sťažnosti.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra rieši § 19 Štatútu obce.

Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Dunajská Lužná