Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia predseda
Komisia pre financie, majetok, investície a eurofondy PhDr. Matúš Baráth, PhD.
Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a dopravu Ing. Marián Kučera
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MUDr. Mgr. Miroslava Hercová
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport RNDr. Peter Paľaga
Komisia pre digitalizáciu, služby a komunikáciu Ing. Peter Gajdošech
   

 

Náplň práce komisií pri OZ 

Náplň práce komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve v Dunajskej Lužnej

Komisia pre financie, majetok, investície a eurofondy (FINKOM)

 • Zameranie sa na využívanie grantov a dotácií, najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie a Plánu obnovy, ale aj z výziev, ktoré realizuje vláda SR, samosprávny kraj, alebo rôzne nadácie.
 • Podpora spravodlivého nastavenia a prerozdeľovania dotácií orientovaných predovšetkým na aktivity rozvíjajúce obyvateľov obce Dunajská Lužná.
 • Zvýšenie príjmov obce z podielových daní prípravou a spustením aktívnej kampane za prihlásenie sa na trvalý pobyt.
 • Zavedenie participatívneho rozpočtu, prostredníctvom ktorého sa do rozhodovania o využití časti finančných prostriedkov obce zapojí komunita. Podpora dotačnej schémy pre komunitné projekty obyvateľov Dunajskej Lužnej.
 • Vypracovanie stanovísk k finančným aktivitám obce v oblasti majetku a investícií s cieľom hospodárneho, efektívneho a účelného využitia verejných financií pre potreby všetkých obyvateľov.
 • Aktualizácia stanovísk, pravidiel a všeobecných nariadení obce vzťahujúcich sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
 • Kontrola hospodárenia, flexibilizácia rozpočtu, aktualizácia predpisov v oblasti daní a miestnych poplatkov.
 • Podpora spolupráce s podnikateľmi a subjektami v obci pri dosahovaní dlhodobého rozvoja a plnenia udržateľných finančných cieľov.

 

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a dopravu (KUP)

 • Dokončenie procesu zmien a doplnkov ÚP č. 7, 2022.
 • Územné plány zón.
 • Nový územný plán.
 • Nové centrum obce.
 • Strategické plánovanie budovania infraštruktúry obce.
 • Spravodlivý systém zberu zmesového komunálneho odpadu.
 • Chodník na Malinovú ulicu.
 • Chodník a cyklotrasa na železničnú stanicu Nové Košariská.

 

KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU, MLÁDEŽ A ŠPORT (KŠKMŠ)

 • Spracúva a predkladá stanoviská ku všetkým dôležitým zámerom, návrhom a aktivitám vo zverených oblastiach.
 • Spolupracuje so školskými radami a s organizáciami pôsobiacimi vo zverených oblastiach.
 • Plní ostatné úlohy uložené uzneseniami obecného zastupiteľstva.
 • Spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.
 • Gestoruje, iniciatívne spracúva a predkladá návrhy na riešenia úloh vyplývajúcich z PV 2023-2026 vo svojej pôsobnosti.

 

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva (KSVaZ)

 • Komisia sa zaoberá aktuálnou problematikou sociálnej politiky obce Dunajská Lužná, problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného zdravia, prevencie, intervencie a ochrany a podpory zdravia na území obce,
 • Vyjadruje sa k strategickým dokumentom obce týkajúcich sa sociálnej oblasti, zdravia a verejného zdravia,
 • Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť VZN obce a iných predpisov vydávaných obcou v oblasti spadajúcej do pôsobnosti komisie,
 • Spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnú, sociálnu a charitatívnu oblasť,
 • Prerokúva žiadosti o poskytnutie dotácií týkajúcich sa sociálnej oblasti a zdravotníctva zmysle platného VZN o dotáciách.
 • Predkladá porade poslancov a OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti,
 • Plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ

 

Priority podľa programového vyhlásenia na roky 2023-2026

 • Ponuka bezplatného právneho poradenstva pre občanov obce v definovanom rozsahu
 • Vytvorenie priestorov pre potreby komunitných aktivít.
 • Príprava vytvorenia denného centra a komunitného centra pre seniorov.
 • Podpora vzniku Rady seniorov a podpora združení, ktoré sa venujú potrebám seniorov.
 • Podpora dobrovoľníctva ako forma pomoci od organizácií a jednotlivcov pre seniorov.

 

Komisia pre digitalizáciu, služby a komunikáciu (KDSK)

Priorita A

 • Vytvorenie oficiálnych komunikačných kanálov obce na sociálnych sieťach.
 • Webová stránka obce - nová štruktúra, nová navigácia.
 • Nová mobilná aplikácia obce.
 • Preverenie možností efektívnejšieho využitia portálu mOBEC.
 • Vytvorenie komunikačnej stratégie obce.
 • Kampaň na prihlásenie sa k trvalému pobytu v Dunajskej Lužnej.

 

Priorita B

 • Webová stránka obce - nový obsah.
 • Zabezpečenie komunikácie občanov s obecným úradom pomocou webovej stránky a mobilnej aplikácie - podnety, ankety, prieskumy.
 • Vytvorenie manuálov pre občanov na webovej stránke obce.
 • Vytvorenie portálu obce o investíciách s prehľadom o stave investičných akcií.
 • Vytvorenie vzorov žiadostí prístupných na webovej stránke obce.

 

Priorita C

 • Vytvorenie vybraných digitálnych služieb občanom.
 • Digitalizácia cintorínov Dunajskej Lužnej na portáli cintoriny.sk.
 • Digitalizácia procesov obecného úradu.