Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre financie, majetok, investície a eurofondy

 • predseda: PhDr. Matúš Baráth, PhD.
 • podpredseda: Mgr. Branislav Karovič
 • členovia: Mgr. Ladislav Fehér, Miroslava Pavelková, PhDr. Blažej Slabý, CSc., Ing. Miroslav Száraz, FCCA, Ing. Peter Volný  
 • Zameranie sa na využívanie grantov a dotácií, najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie a Plánu obnovy, ale aj z výziev, ktoré realizuje vláda SR, samosprávny kraj, alebo rôzne nadácie.
 • Podpora spravodlivého nastavenia a prerozdeľovania dotácií orientovaných predovšetkým na aktivity rozvíjajúce obyvateľov obce Dunajská Lužná.
 • Zvýšenie príjmov obce z podielových daní prípravou a spustením aktívnej kampane za prihlásenie sa na trvalý pobyt.
 • Zavedenie participatívneho rozpočtu, prostredníctvom ktorého sa do rozhodovania o využití časti finančných prostriedkov obce zapojí komunita. Podpora dotačnej schémy pre komunitné projekty obyvateľov Dunajskej Lužnej.
 • Vypracovanie stanovísk k finančným aktivitám obce v oblasti majetku a investícií s cieľom hospodárneho, efektívneho a účelného využitia verejných financií pre potreby všetkých obyvateľov.
 • Aktualizácia stanovísk, pravidiel a všeobecných nariadení obce vzťahujúcich sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
 • Kontrola hospodárenia, flexibilizácia rozpočtu, aktualizácia predpisov v oblasti daní a miestnych poplatkov.
 • Podpora spolupráce s podnikateľmi a subjektami v obci pri dosahovaní dlhodobého rozvoja a plnenia udržateľných finančných cieľov.
   

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie a dopravu

 • predseda: Ing. Marián Kučera
 • podpredseda: Ing. Vladimír Píš
 • členovia: Ing. Martin Mosný, Ing. arch. Zuzana Kordošová, Dušan Apfel, JUDr. Pavol Solár, Mgr. Petra Reháková, Ing. Ladislav Danek
 • dokončenie procesu zmien a doplnkov ÚP č. 7, 2022
 • územné plány zón
 • nový územný plán
 • nové centrum obce
 • strategické plánovanie budovania infraštruktúry obce
 • spravodlivý systém zberu zmesového komunálneho odpadu
 • chodník na Malinovú ulicu
 • chodník a cyklotrasa na železničnú stanicu Nové Košariská
   

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, mládeže a kultúry

 • predseda: MUDr. Mgr. Miroslava Hercová
 • podpredseda: Mgr. Lukáš Haizer, MBA
 • členovia: MUDr. Paulína Gálfiová, PhD., Zdenka Frčková, Mgr. Markéta Matoušková, Katarína Kučerová, Ing. Oľga Reptová, Mgr. Katarína Palicová

  SOCIÁLNE VECI, MLÁDEŽ A ZDRAVOTNÍCTVO
 • Komisia sa zaoberá aktuálnou problematickou sociálnej politiky obce Dunajská Lužná, problematikou podpory a ochrany zdravia a verejného zdravia, prevencie, intervencie a ochrany a podpory zdravia na území obce,
 • Vyjadruje sa k strategickým dokumentom obce týkajúcich sa sociálnej oblasti, zdravia a verejného zdravia,
 • Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť VZN obce a iných predpisov vydávaných obcou v oblasti spadajúcej do pôsobnosti komisie,
 • Spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnú, sociálnu a charitatívnu oblasť,
 • Prerokúva žiadosti o poskytnutie dotácií týkajúcich sa sociálnej oblasti a zdravotníctva zmysle platného VZN o dotáciách.
 • Predkladá porade poslancov a OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti,
 • Plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ Priority podľa programového vyhlásenia na roky 2023-2026
 • Ponuka bezplatného právneho poradenstva pre občanov obce v definovanom rozsahu
 • Vytvorenie priestorov pre potreby komunitných aktivít.
 • Príprava vytvorenia denného centra a komunitného centra pre seniorov.
 • Podpora vzniku Rady seniorov a podpora združení, ktoré sa venujú potrebám seniorov.
 • Podpora dobrovoľníctva ako forma pomoci od organizácií a jednotlivcov pre seniorov.

  KULTÚRA
 • Komisia sa zaoberá vytváraním podmienok pre podporu a rozvoj kultúrnych aktivít na území obce a na zabezpečenie rozvoja knižničnej činnosti.
 • Podieľa sa na príprave koncepčných materiálov v oblasti kultúry.
 • Spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a inými fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti kultúry na území obce.
 • Spolupracuje pri príprave kalendára obecných kultúrnych a spoločenských podujatí v obci.
 • Vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci.
 • Vyjadruje sa k návrhom VZN súvisiacich s oblasťou kultúry.
   

Komisia pre školstvo, šport, digitalizáciu, služby a komunikáciu

 • predseda: Ing. Peter Gajdošech
 • podpredseda: Ing. Katarína Lindvayová
 • členovia: Mgr. Radoslav Rehák, Ing. Tomáš Volenský, PhD., Ing. Linda Petríková

  Všeobecná agenda
 • Gestoruje, iniciatívne spracúva a predkladá návrhy na riešenia úloh vyplývajúcich z PV 2023-2026 vo svojej pôsobnosti.
 • Plní ostatné úlohy uložené uzneseniami obecného zastupiteľstva.
 • Spolupracuje so školskými radami a s organizáciami pôsobiacimi vo zverených oblastiach.

  Špecifická agenda komisie
 • Vytvorenie oficiálnych komunikačných kanálov obce na sociálnych sieťach. Webová stránka obce - nová štruktúra, nová navigácia.
 • Nová mobilná aplikácia obce.
 • Preverenie možnosti efektivnejšieho využitia portálu mOBEC.
 • Vytvorenie komunikačnej stratégie obce.
 • Kampaň na prihlásenie sa k trvalému pobytu v Dunajskej Lužnej.
 • Webová stránka obce - nový obsah.
 • Zabezpečenie komunikácie občanov s obecným úradom pomocou webovej stránky a mobilnej aplikácie - podnety, ankety, prieskumy.
 • Vytvorenie manuálov pre občanov na webovej stránke obce.
 • Vytvorenie portálu obce o investiciách s prehľadom o stave investičných akcií.
 • Vytvorenie vzorov žiadosti prístupných na webovej stránke obce.
 • Vytvorenie vybraných digitálnych služieb občanom.
 • Digitalizácia cintorínov Dunajskej Lužnej.
 • Digitalizácia procesov obecného úradu.