Štatút OMPDL

Štatút obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná (ďalej len „OMPDL“), ako politicky nezávislej mládežníckej skupiny, vymedzuje ciele a úlohy, upravuje postavenie a pôsobnosť OMPDL určuje práva a povinnosti členov OMPDL, ktorá spolupracuje najmä s obcou Dunajská Lužná.
 2. Sídlom OMPDL je sídlo obecného úradu obce Dunajská Lužná.
 3. OMPDL pri svojej činnosti využíva skratku „OMPDL“.

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. OMPDL je iniciatívnym, kontrolným a poradným orgánom bez právnej subjektivity, zriadený obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
 2. Obecný mládežnícky parlament obce Dunajská Lužná:
  a) podáva iniciatívne návrhy a podieľa sa tak na riešení problémov mladých ľudí, žijúcich na území obce Dunajská Lužná,
  b) prerokúva návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou alebo majú vplyv na mládež na území obce Dunajská Lužná,
  c) podieľa sa na rozvoji práce s mládežou, rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mladých ľudí žijúcich, študujúcich a pôsobiacich v obci Dunajská Lužná,
  d) spolupracuje so starostom obce a obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná,
  e) zapája sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a vzdelávania,
  f) spolupracuje aj s inými organizáciami mladých ľudí na území SR a EÚ.

Článok III.

Činnosť

 1. Činnosť OMPDL zahŕňa najmä:
  a) prinášať iniciatívne návrhy a vytvárať podmienky na ich realizáciu,
  b) podporovať angažovanosť mládeže na obecnej úrovni,
  c) iniciovať kampane na vytváranie spolupráce medzi deťmi, mládežou a verejnosťou,
  d) vyjadrovať sa k súčasnej legislatíve obce a iniciovať legislatívne zmeny,
  e) spolupracovať s inými obecnými mládežníckymi parlamentmi a ďalšími dobrovoľníckymi organizáciami v štruktúre mládežníckej politiky na území SR a EÚ.
 2. Každé uznesenie OMPDL bude doručené elektronicky starostovi obce Dunajská Lužná a všetkým poslancom obce Dunajská Lužná.

Článok IV.

Členstvo

 1. Členstvo v OMPDL je dobrovoľné a je možné sa ho vzdať v súlade s ďalšími ustanoveniami tohto štatútu.
 2. Členmi OMPDL sú mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí majú trvalý pobyt alebo študujú na území obce Dunajská Lužná a prejavili záujem o činnosť v OMPDL.
 3. Členstvo v OMPDL schvaľuje predsedníctvo OMPDL.
 4. Člen má právo: 
  a) zúčastňovať sa aktivít pri činnosti OMPDL,
  b) kandidovať, voliť a byť volený do orgánov v štruktúre OMPDL,
  c) navrhovať kandidátov do funkcií v štruktúre OMPDL,
  d) slobodne vyjadrovať svoje názory, pripomienky a sťažnosti,
  e) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom zasadnutia OMPDL a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  f) hlasovať ku všetkým návrhom uznesení zasadnutí OMPDL,
  g) predkladať na zasadnutie OMPDL vlastné námety, prípadne materiály,
  h) predkladať návrhy na úpravu štatútu OMPDL.
 5. Člen je povinný:
  a) dodržiavať štatút OMPDL,
  b) zúčastňovať sa na zasadnutiach OMPDL a zasadnutiach predsedníctva OMPDL, pokiaľ je jeho členom, respektíve pokiaľ bol na zasadnutie predsedníctva prizvaný. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a činnosť v OMPDL a je vážnym dôvodom na rozhodnutie predsedníctva OMPDL o ukončení členstva,
  c) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  d) dbať o dobré meno OMPDL a obce Dunajská Lužná,
  e) aktívne sa podieľať na činnosti OMPDL,
  f) vykonávať zverené úlohy.
 6. Členstvo v OMPDL zaniká:
  a) vzdaním sa členstva ústnym vyhlásením na zasadnutí OMPDL alebo doručeným písomne predsedníctvu OMPDL, pričom vzdanie sa členstva je nenávratným prejavom vôle,
  b) rozhodnutím predsedníctva OMPDL v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin, poškodzovaním dobrého mena OMPDL a obce Dunajská Lužná, pričom naplnením tejto podstaty sa stáva členstvo nenávratným,
  c) rozhodnutím predsedníctva OMPDL o ukončení členstva v dôsledku neplnenia si povinností vyplývajúcich z tohto štatútu,
  d) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
  e) dovŕšením 30. veku života,
  f) rozhodnutím predsedníctva OMPDL pre inú skutočnosť ako tento odsek vymedzuje, všeobecne považovanú za nevhodnú pri činnosti OMPDL, alebo na návrh nadpolovičnej väčšiny členov OMPDL.

Článok V.

Orgány

 1. Orgánmi OMPDL sú:
  a) Zhromaždenie členov OMPDL,
  b) Predsedníctvo OMPDL.
 2. OMPDL môže svojím uznesením zriaďovať aj ďalšie orgány, oddelenia a komisie, ktorým určí náplň ich práce.
 3. Funkčné obdobie predsedníctva OMPDL sú štyri roky.
 4. Orgány OMPDL rozhodujú uznesením.

Článok VI.

Zhromaždenie členov

 1. Je najvyšším orgánom OMPDL.
 2. Zhromaždenie členov OMPDL tvoria všetci členovia OMPDL, pričom počet jeho členov nie je ustanovený.
 3. Zhromaždenie členov OMPDL sa stretáva spravidla 1-krát za 3 mesiace.
 4. Zhromaždenie členov OMPDL volí a odvoláva predsedníctvo OMPDL nadpolovičnou väčšinou všetkých členov a funkcie v iných orgánoch OMPDL nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 5. Zhromaždenie členov OMPDL je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov OMPDL.
 6. Zhromaždenie členov OMPDL hlasuje o všetkých ostatných návrhoch nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 7. Zhromaždenie členov OMPDL:
  a) schvaľuje správy o činnosti,
  b) schvaľuje návrhy, ktoré budú následne predkladané starostovi, obecnému zastupiteľstvu a komisiám obce Dunajská Lužná,
  c) zriaďuje a ruší orgány OMPDL a určuje náplň ich práce,
  d) prijíma uznesenie záväzné pre všetkých členov OMPDL.
 8. Mimoriadne zhromaždenie členov OMPDL môže zvolať predsedníctvo OMPDL na podnet 1/4 členov OMPDL, ktorí písomne požiadajú predsedníctvo OMPDL o zvolanie mimoriadneho zhromaždenia členov OMPDL.
 9. Zhromaždenie členov OMPDL môže rozhodnúť o rozpustení OMPDL pri schválení 2/3 členov OMPDL.
 10. Zasadnutie zhromaždenia členov OMPDL riadi predseda OMPDL, v jeho neprítomnosti ho zastupuje jeden z podpredsedov OMPDL alebo predsedom poverený člen OMPDL.
 11. Zasadnutia zhromaždenia členov OMPDL sú verejné a predsedníctvo OMPDL môže na rokovania pozývať hostí a zástupcov organizácií alebo inštitúcií podľa programu.

Článok VII.

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo OMPDL je najvyšším výkonným orgánom OMPDL, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov OMPDL.
 2. Predsedníctvo OMPDL sa skladá z predsedu, prvého podpredsedu a druhého podpredsedu.
  2.1. Predsedníctvo si zo svojich radov vyberá predsedu a podpredsedov, pričom podpredsedovia sa vyberajú na pozíciu prvého podpredsedu a druhého podpredsedu.
 3. Predseda a prvý podpredseda musia najneskôr v deň zvolenia dovŕšiť osemnásty rok života.
 4. Výkon funkcie vo funkčnom období je možné kedykoľvek ukončiť odstúpením z funkcie.
 5. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov.
 6. Predsedníctvo OMPDL:
  a) riadi činnosť OMPDL počas svojho funkčného obdobia,
  b) zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie zhromaždenia členov OMPDL,
  c) vypracováva plán činnosti, ktorý predkladá na schválenie zhromaždeniu členov OMPDL,
  d)navrhuje, vyberá a schvaľuje členov OMPDL,
  e) predkladá návrh na vytvorenie ďalších orgánov OMPDL v ktorých rozhoduje o personálnom zložení. Takto zriadené orgány sa zodpovedajú výlučne zhromaždeniu členov OMPDL,
 7. Predsedníctvo OMPDL zasadá spravidla 1-krát za 3 mesiace, prípadne podľa potreby.
 8. Zasadnutia predsedníctva OMPDL zvoláva a riadi predseda OMPDL alebo podpredseda OMPDL.
 9. Predseda OMPDL:
  a) reprezentuje OMPDL navonok,
  b) rieši operatívne záležitosti,
  c) zvoláva zasadnutie predsedníctva OMPDL a zasadnutie zhromaždenia členov OMPDL,
  d) koná v mene OMPDL,
  e) je oprávnený rokovať s inými organizáciami,
  f) pri rovnosti hlasov má v Zhromaždení členov hlas rozhodujúci.
 10. Podpredseda OMPDL:
  a) reprezentuje OMPDL navonok,
  b) za svoju činnosť sa okrem zhromaždenia členov OMPDL zodpovedá aj predsedovi OMPDL,
  c) v prípade, ak predseda OMPDL nezvolá zasadnutie zhromaždenia členov OMPDL, zvoláva zasadnutie zhromaždenia členov OMPDL,
  d) v prípade neprítomnosti predsedu OMPDL ho v plnom rozsahu zastupuje,
  e) v prípade odstúpenia predsedu OMPDL je poverený vedením OMPDL do najbližšieho zasadnutia zhromaždenia členov OMPDL,
  f) po poverení predsedom OMPDL vedie zasadnutie predsedníctva OMPDL a zasadnutie zhromaždenia členov OMPDL,
  g) je zodpovedný za informovanosť členov OMPDL o ďalšom zasadnutí zhromaždenia členov OMPDL,
  h) vedie databázu členov OMPDL,
  i) v prípade neprítomnosti, alebo odstúpenia predsedu prechádzajú povinnosti upravené v čl. VII, odsek 9 písmená c), d), e) na prvého podpredsedu. V prípade neprítomnosti, alebo odstúpenia prvého podpredsedu, prechádzajú tieto povinnosti na druhého podpredsedu.
 11. Predsedníctvo OMPDL zodpovedá za riadne vedenie všetkej dokumentácie vzniknutej z činnosti OMPDL. Všetka dokumentácia súvisiaca s činnosťou OMPDL bude vedená a archivovaná v priestoroch obecného úradu obce Dunajská Lužná.

Článok VIII.

Prechodné ustanovenia

 1. Obmedzenie vekovej hranice, uvedenej v 2. odseku, IV. Článku, sa netýka dočasne povereného predsedu OMPDL, ktorým môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva, až do zvolenia nového predsedníctva OMPDL zhromaždením členov OMPDL.
 2. Dočasné povereného predsedu OMPDL volí obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná.
 3. Po zvolení nového predsedníctva OMPDL zhromaždením členov OMPDL sa každé ďalšie predsedníctvo OMPDL volí podľa čl. VI ods. 4.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná dňa: 7.3.2023
 2. Každú zmenu tohto štatútu musí schváliť obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná.

Štatút obecného mládežníckeho parlamentu obce Dunajská Lužná v PDF