Obsah

Ernest Németh

zástupca starostu obce Dunajská Lužná

 

Zástupca starostu obce Dunajská Lužná je zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná, ktorý po poverení starostom obce zastupuje starostu obce.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení.

Plní, v prípade zaniknutia mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, úlohy starostu obce v plnom rozsahu.

 

Podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje starosta obce Dunajská Lužná zástupcovi starostu p. Ernestovi Némethovi paušálnu odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu za mesiac:

Február 2019     - vo výške 220,- Eur.
Marec 2019       - vo výške 220,- Eur.
Apríl 2019          - vo výške 220,- Eur.
Máj 2019            - vo výške 220,- Eur.
Jún 2019            - vo výške 0,- Eur.

 

Táto informácia je zverejnená v súlase s §25, ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.