Obsah

 

Zástupca starostu obce

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 

Poslanec obecného zastupiteľstva - - - - - - - -

bol poverený zastupovaním starostu obce s účinnosťou od - - - - - - 

 

Obec Dunajská Lužná v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho zmien a doplnkov, zverejňuje podľa § 25 ods. 7 mesačnú odmenu zástupcu starostu obceDunajská Lužná, ktorý nie je uvoľnený na výkon funkcie vo výške 350,- Eur.

 

Zástupca starostu má poverenie na výkon následovných kompetencií:

Paušálne:

  • Spolupracuje s jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a koordinuje ich činnosť.
  • Môže sa zúčastňovať interných pracovných porád starostu obce so zamestnancami obce.
  • V súčinnosti s investičným referátom sa môže zúčastňovať kontrolných dní na prebiehajúcich investičných akciách obce.
  • S vedomím starostu obce kontroluje vykonávanie investičných akcií v obci a komunikuje so zhotoviteľmi ohľadne kvality a postupe prác. Má právo pozastaviť vykonávanie stavebných prác, o čom okamžite informuje starostu obce.
  • Spolupracuje s prednostom obecného úradu na plnení úloh uložených obecným zastupiteľstvom.
  • Môže byť členom komisie, ktorá vykonáva kontrolu stavu infraštruktúry, ktorá má byť prevzatá do majetku obce.
  • Podieľa sa na získavaní nenávratných finančných prostriedkov.