Platné všeobecne záväzné nariadenia obce Dunajská Lužná

VZN č. 02/2024 o určení názvu novovybudovanej ulice v obci Dunajská Lužná

VZN č. 01/2024 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č. 07/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 06/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 05/2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

VZN č. 04/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 08/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 07/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, na dieťa v obecnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení  so sídlom na území obce Dunajská Lužná 

VZN č. 04/2022 o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané fajčenie a požívanie alkoholických nápojov na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 04/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce

VZN č. 03/2021 Prevádzkový poriadok pohrebísk 

VZN č. 05/2020 o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie

VZN č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 9/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

VZN č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná

VZN č. 04/2019 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území obce

VZN č. 03/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

VZN č. 2/2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov obce

VZN č. 05/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 01/2018 + príloha č. 1 textová časť + príloha č. 2 grafická časť

VZN č. 04/2018 o určení názvu novovybudovanej ulice v obci Dunajská Lužná + mapa + geometrický plán

VZN č. 02/2018 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce

Doplnené prílohy VZN obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodnotí o schválené pamätihodnoti v obci 

VZN č. 03/2017 o poskytovaní  finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie + Žiadosť

VZN č. 13/2016 o prideľovaní nájomných bytov v nájomných bytových domoch postavených s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN č. 12/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN č. 9/2016 o sociálnych službách

VZN č. 6/2016 o určení názvu novovybudovanej ulice v obci Dunajská Lužná

VZN č. 05/2016 PRAVIDLÁ kontrolnej činnostiv podmienkach samosprávy obce Dunajská Lužná

VZN č. 02/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 3/2015 o obecnej polícii

VZN č. 2/2015 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce Dunajská Lužná v čase hmotnej núdze a v čase náhlej núdze, Príloha č. 1/2015 k VZN č. 2./2015 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov

VZN č. 07/2014 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dunajská Lužná

VZN č. 06/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 02/2013

VZN č. 02/2013 o určení školského obvodu ZŠ v Dunajskej

VZN č. 08/2012 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 06/2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN č. 1/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentácie Dunajská Lužná - „Zmeny a doplnky územného plánu č. 01/2009“

VZN č. 2/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dunajská Lužná, zmeny a doplnky č. 1/2008

VZN č. 2/2008 Požiarny poriadok obce

VZN č. 4/2006 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 01/2006

VZN č. 2/2005 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev. Dodatok 1/2006 k VZN č. 2/2005. Dodatok 2/2006 k VZN č. 2/2005. Dodatok 3/2007 k VZN č. 2/2005. Dodatok 4/2008 k VZN č. 2/2005. Dodatok 5/2010 k VZN č. 2/2005. Viď tiež Zoznam ulíc, Orientačná mapa

VZN č. 2/1995 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti

VZN č. 10/1993 o výške nájmu z nebytových priestorov