Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Dunajská Lužná
ObecDunajská Lužná

Dunajská Lužná

Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice. Každá z týchto obcí mala v priebehu svojej existencie nemecké, maďarské i slovenské pomenovanie.

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Platné všeobecne záväzné nariadenia obce Dunajská Lužná

VZN č. 01/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 08/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných  nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (143.18 kB)

VZN č. 08/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN obce Dunajská Lužná č. 07/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, na dieťa v obecnej MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Dunajská Lužná č. 17/2019 o dani z nehnuteľností

VZN obce Dunajská Lužná č. 05/2022, ktorým sa mení VZN č. 03/2017 o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie

VZN č. 04/2022 o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané fajčenie a požívanie alkoholických nápojov na území obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 03/2022, ktorým sa mení VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 5/2021, v znení VZN č. 9/2021 a v znení VZN č. 2/2022

VZN obce Dunajská Lužná č. 02/2022, ktorým sa mení VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. 9/2021 (393.33 kB)

VZN obce Dunajská Lužná č. 09/2021, ktorým sa mení  VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 5/2021 

VZN obce Dunajská Lužná č. 08/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná 

VZN Obce Dunajská Lužná č. 07/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 06/2021, ktorým sa mení VZN č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných  nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v znení VZN č. 01/2021 

VZN obce Dunajská Lužná č. 05/2021, ktorým sa mení VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná 

VZN č. 04/2021, ktorým sa dopĺňa VZN obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce

VZN č. 03/2021 Prevádzkový poriadok pohrebísk 

VZN obce Dunajská Lužná č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná (305.6 kB)

VZN č. 01/2021, ktorým sa mení VZN č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (592.25 kB)

VZN Obce Dunajská Lužná č. 08/2020, ktorým sa mení VZN č. 01/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 2/2020

VZN obce Dunajská Lužná č. 05/2020 o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 04/2020, ktorým sa mení VZN obce Dunajská Lužná č. 09/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

VZN č. 08/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná v znení č. 03/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PLNÉ ZNENIE

VZN č. 03/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 08/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 2/2020, ktorým sa mení  VZN č. 01/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

VZN Obce Dunajská Lužná č. 17/2019 o dani z nehnuteľností

VZN Obce Dunajská Lužná č. 14/2019 o miestnej dani za psa

VZN Obce Dunajská Lužná č. 13/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

VZN Obce Dunajská Lužná č. 12/2019 o miestnej dani za predajné automaty

VZN Obce Dunajská Lužná č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie

VZN obce Dunajská Lužná č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN obce Dunajská Lužná č. 9/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

VZN č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN obce Dunajská Lužná č. 06/2019, ktorým sa mení VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2019

VZN obce Dunajská Lužná č. 04/2019 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území obce

VZN obce Dunajská Lužná č. 03/2019, ktorým sa určujú podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci

VZN obce č. 2/2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov obce

VZN obce Dunajská Lužná č. 01/2019, ktorým sa mení VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 3/2018

VZN Obce Dunajská Lužná č. 05/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 01/2018 + príloha č. 1 textová časť + príloha č. 2 grafická časť

VZN Obce Dunajská Lužná č. 04/2018 o určení názvu novovybudovanej ulice v obci Dunajská Lužná + mapa + geometrický plán

VZN obce Dunajská Lužná č. 03/2018, ktorým sa mení VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 02/2018 o organizácii miestneho referenda

VZN obce Dunajská Lužná č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce

Doplnené prílohy VZN obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodnotí o schválené pamätihodnoti v obci (378.87 kB)

VZN č. 05/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016

VZN obce Dunajská Lužná č. 04/2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN obce Dunajská Lužná č. 03/2017 o poskytovaní  finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie + Žiadosť

VZN obce Dunajská Lužná č. 02/2017, ktorým sa mení VZN obce Dunajská Lužná č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN obce Dunajská Lužná č. 1/2016

VZN č. 13/2016 o prideľovaní nájomných bytov v nájomných bytových domoch postavených s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN č. 12/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN č. 11/2016, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN Obce Dunajská Lužná č. 9/2016 o sociálnych službách

VZN Obce Dunajská Lužná č. 6/2016 o určení názvu novovybudovanej ulice v obci Dunajská Lužná

VZN č. 05/2016 PRAVIDLÁ kontrolnej činnostiv podmienkach samosprávy obce Dunajská Lužná

VZN č. 02/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN obce Dunajská Lužná č. 01/2016, ktorým sa mení VZN obce Dunajská Lužná č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN Obce Dunajská Lužná č. 3/2015 o obecnej polícii

VZN Obce Dunajská Lužná č. 2/2015 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce Dunajská Lužná v čase hmotnej núdze a v čase náhlej núdze, Príloha č. 1/2015 k VZN č. 2./2015 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov

VZN č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 07/2014 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dunajská Lužná

VZN č. 06/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 02/2013

VZN č. 02/2013 o určení školského obvodu ZŠ v Dunajskej

VZN č. 08/2012 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 06/2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN č. 1/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentácie Dunajská Lužná - „Zmeny a doplnky územného plánu č. 01/2009“

VZN č. 2/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dunajská Lužná, zmeny a doplnky č. 1/2008

VZN č. 2/2008 Požiarny poriadok obce

VZN č. 4/2006 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Dunajská Lužná – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 01/2006

VZN č. 3/2006 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

VZN č. 2/2005 o pomenovaní ulíc, námestí a verejných priestranstiev. Dodatok 1/2006 k VZN č. 2/2005. Dodatok 2/2006 k VZN č. 2/2005. Dodatok 3/2007 k VZN č. 2/2005. Dodatok 4/2008 k VZN č. 2/2005. Dodatok 5/2010 k VZN č. 2/2005. Viď tiež Zoznam ulíc, Orientačná mapa

VZN č. 2/1995 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti

VZN č. 10/1993 o výške nájmu z nebytových priestorov

Informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mapový portál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.