Štatút obce Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Štatút obce Dunajská Lužná

Preambula

Dunajská Lužná, národnostne zmiešaná obec, so zachovalými kultúrnymi a historickými pamiatkami, s významnou tradíciou kováčskeho remesla, trhov a pútí a v európskej archeológii známa mohylovým pohrebiskom zo staršej doby železnej z obdobia 700-550 r. pred Kristom, je v súčasnosti jedným z dôležitých rozvojových pólov hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Vychádzajúc z cyrilo-metodských tradícií a dedičstva našich predkov, mysliac na blaho budúcich generácií, sa obyvatelia obce Dunajská Lužná prostredníctvom svojich volených zástupcov uznášajú na tomto štatúte.

PRVÁ HLAVA

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Dunajská Lužná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  a) upravuje najmä postavenie a pôsobnosť obce Dunajská Lužná (ďalej len “obec”), práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce,
  b)rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, obecných vyznamenaní a cien obce.
 2. Štatút obce je základným normatívnym, právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie a pôsobnosť obce

 1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí, a to
  a) Jánošíková,
  b) Nová Lipnica,
  c) Nové Košariská.
  Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce.
 3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
 4. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 5. Obec určuje, mení alebo zrušuje budovám súpisné a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel. 

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto práva a povinnosti sú zakotvené v ustanovení § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“).
 3. Obyvateľ obce má právo najmä:
  a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánov samosprávy obce,
  b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
  c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
  e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
  f) požadovať súčinnosť obce pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
  g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 4. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný
  a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce, 
  b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci a napomáhať udržiavať poriadok v obci,
  c) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.
 5. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto
  a) má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
  c) má čestné občianstvo obce.
  Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
 6. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom č. 369/1990 Zb. a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 7. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva obce

 1. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
  a) orgánmi obce,
  b) miestnym referendom,
  c) zhromaždením obyvateľov obce.
 2. Obec je povinná vykonávať samosprávne úlohy vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 3. Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

§ 5
Vzťah štátu a obce

 1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej samosprávy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. Výkon štátnej správy prenesený na obec riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi.

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (samosprávne nariadenia). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a  medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie (správne nariadenia) len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

DRUHÁ HLAVA

Majetok, financovanie a rozpočet obce

§ 7
Majetok obce

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a subjektov založených alebo zriadených obcou.
 2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce a  používa sa najmä na
  a) verejné účely,
  b) podnikateľskú činnosť,
  c) výkon samosprávy obce.
 3. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 4. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 5. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou, najmä s Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.
 6. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce je možné použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 7. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré zriadila.
 8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
 9. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad a organizácie zriadené obcou v súlade s platnou právnou úpravou.
 10. Majetok obce a nakladanie s ním upravujú “Zásady hospodárenia s majetkom obce”. 

§ 8
Financovanie obce

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
 2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
 3. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí obec môže združiť finančné prostriedky.
 4. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
 5. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obecné zastupiteľstvo  rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky a ustanoviť jej podmienky a o prijatí úveru alebo pôžičky.

§ 9
Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie troch kalendárnych rokov schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám.
 3. Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh Záverečného účtu obce  najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako.
 4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
 5. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR platnými pre príslušný rok.
 6. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.
 7. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

TRETIA HLAVA

Orgány obce

§ 10
Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú
  a) obecné zastupiteľstvo,
  b) starosta,
  c) obecný mládežnícky parlament,
  d) rada seniorov.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej môže zriadiť alebo zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ktorými sú najmä:
  a) rada poslancov, 
  b) komisie obecného zastupiteľstva,
  a určuje im náplň práce. Môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon ( napr. zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii).
 3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej je zastupiteľský zbor obce  zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Pravidlá pre voľby do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej má 11 poslancov.
 3. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novo zvoleného obecného zastupiteľstva .
 4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou 
  a) starostu obce, 
  b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, to naplatí, ak zamestnanec je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
  c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou,
  d) podľa osobitného zákona (zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov).
 5. Rokovania obecného zastupiteľstva je upravené v Rokovacom poriadku.

§ 12
Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o spolupráci vo veci uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, schvaľovať zmluvu o zriadení združenia obcí, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štábneho rozpočtu, 
  c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
  d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 
  e) určovať náležitosti miestnej dane a miestneho poplatku, 
  f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,
  g) uznášať sa na nariadeniach obce,
  h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a o členstve obce v medzinárodnom združení,
  i) určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
  j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať mu odmenu,
  k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
  l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v právnických osobách,
  m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich náplň  práce,
  o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny obce,
  p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
  q) vydávať súhlas s pričlenením obce,
  r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.
 3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
  a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  b) odvolanie starostu,
  c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
  d) zmenu označenia obce,
  e) ak tak stanovuje osobitný zákon.
 4. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda sú ustanovené v nariadení obce.

§ 13

Zhromaždenie obyvateľov obce

Obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce môžu zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy.

§ 14

Starosta

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 2. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach,  právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 3. Starosta
  a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
  b) vykonáva obecnú správu,
  c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa  domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákone stanovenej lehote.
 5. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 6. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
  a) poslanca,
  b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,
  c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  d) predsedu samosprávneho kraja,
  e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  f) podľa osobitného zákona.
 7. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
 8. Mandát starostu zaniká
  a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  b) uplynutím funkčného obdobia,
  c) vzdaním sa mandátu,
  d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  e) pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
  g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
  h) v prípadoch podľa § 14 ods. 6, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti  funkcii,
  i) smrťou,
  j) zrušením obce.
 9. Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 8 písm. d), g) a h) bezodkladne oznámiť obci.

§ 15
Zástupca starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu. A tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia , plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

§ 16
Rada poslancov

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje radu poslancov. Jej činnosť sa riadi ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
 2. Zásady rokovania a uznášania sa rady  poslancov (obecnej rady) upraví obecné zastupiteľstvo v Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva Dunajskej Lužnej.

§ 17
Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie a iné orgány ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 3. Zloženie a úlohy komisií a iných orgánov vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Podrobnosti o komisiách obecného zastupiteľstva upraví “Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej a štatút mládežníckeho parlamentu”.

§ 18
Obecný úrad

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, a to najmä
  a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, 
  b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
  c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
  e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
  f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
 3. Prácu obecného úradu vedie a riadi prednosta obecného úradu a starosta obce.
 4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok Obecného úradu v Dunajskej Lužnej”, ktorý vydá starosta obce. 

§ 19
      Prednosta obecného úradu

 1. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.
 2. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
 3. Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:
  a) vedie a organizuje prácu obecného úradu,
  b) zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,
  c) zostavuje návrh rozpočtu obce a zabezpečuje jeho racionálne a efektívne plnenie,
  d) spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
  e) zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
  f) zúčastňuje sa zasadnutí rady poslancov s hlasom poradným.
 4. Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta.

§ 20
Hlavný kontrolór obce

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra a určuje mu rozsah pracovnej činnosti.
 2. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Voľbu potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
 3. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č.552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme. Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prekladateľskú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku a majetku maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
 4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  a) poslanca obecného zastupiteľstva,
  b) starostu obce,
  c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  d) iného zamestnanca obce,
  e) podľa osobitného zákona (napr. zákon č.154/2001 Z. z. o prokurátoroch).
 5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra skončí:
  a) vzdaním sa funkcie,
  b) odvolaním z funkcie,
  c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
  d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
  e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
  f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený.
 6. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra, ak
  a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
  b) hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
  c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
  Na odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 7. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra je
  a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, 
  b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  c) kontrola vybavovania sťažností a petícií,
  d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení obce a interných predpisov obce,
  e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  f) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy.
 8. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
  a) obecný úrad,
  b) rozpočtové organizácie zriadené obcou,
  c) právnické osoby,  v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 9. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach a právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických  osôb rozhoduje starosta obce v správnom konaní.
 10. Úlohy hlavného kontrolóra sú
  a) vykonávať kontrolu v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 7 tohto štatútu,
  b) predkladať obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
  c) vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  d) predkladať výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí,
  e) predkladať obecnému zastupiteľstvu raz ročne Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  f) spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov  Európskej únie,
  g) vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
  h) vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.
 11. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a rady poslancov s hlasom poradným.
 12. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 19 ods. 7 tohto štatútu.
 13. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa § 19 ods. 5 písm. a), b) alebo d) tohto štatútu, vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

ŠTVRTÁ HLAVA

Spolupráca obcí

§ 21
Vnútroštátna spolupráca

 1. Obec môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona (napr. Obchodný zákonník, zákon č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 212/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov).
 2. Majetok, ktorý obec spolu s ostatnými obcami získa na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti právnickej osoby, ktorú si založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých účastníkov zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov.
 3. Spolupráca obce s inými obcami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a v súlade s potrebami obyvateľov obcí. Zmluvy na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvárajú v súlade s § 20a zákona č. 369/1990 Zb.
 4. Obec s inými obcami (resp. mestami) môže zriadiť združenie, ktoré nadobúda právnu platnosť dňom registrácie registrujúcim orgánom. Predmetom činnosti združenia je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosť o životné prostredie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Náležitosti registrácie, stanov a zánik združenia upravuje  ustanovenie § 20c, § 20d, § 20e, § 20f zákona č. 369/1990 Zb.  

§ 22
Medzinárodná spolupráca

Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia. Podrobnosti o spolupráci upravuje ustanovenie § 21 zákona č. 369/1990 Zb.

PIATA HLAVA

Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 23
Úvodné ustanovenie

Pri výkone svojej funkcie sa poslanci riadia obecnými záujmami. Poslanci vykonávajú svoje povinnosti v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

§ 24
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

 1. Poslanec nadobudne mandát poslanca po zložení poslaneckého sľubu.
 2. Poslanec je povinný najmä:
  a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  c) dodržiavať Štatút obce Dunajská Lužná, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, 
  d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
  e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
  f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.
 3. Mandát poslanca zaniká
  a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  b) uplynutím funkčného obdobia,
  c) vzdaním sa mandátu,
  d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
  f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
  g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  h) v prípadoch uvedených v § 11 ods. 4 Štatútu, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
  i) zrušením obce,
  j) smrťou.
 4. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 5. Poslanec je oprávnený najmä:
  a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety, 
  b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,
  c) požadovať od riaditeľov  právnických osôb zriadených obcou vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, 
  d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré vykonávajú orgány obce,
  f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 6. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 7. Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 3 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

§ 25
Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 3. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

ŠIESTA HLAVA

Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými osobami a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

§ 26

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi miestnej štátne správy, ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.), odbornými organizáciami, vysokými školami a výskumnými ústavmi.
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými subjektmi, s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia na území obce.

§ 27
Správne delikty

 1. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
  a) poruší nariadenie,
  b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá  veci mimo vyhradených miest,
  c) poruší povinnosť podľa § 2b ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.,
  d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.,
  e) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4, alebo podľa § 30e zákona č. 369/1990 Zb.,
 2. Obec uloží pokutu za správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur.
 3. Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
 4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
 5. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.

HLAVA SIEDMA

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

​Prvá časť

Symboly obce

§ 28
Úvodné ustanovenie

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej svojim uznesením zo dňa 28.6.1995 schválilo tieto obecné symboly:
  a) erb obce Dunajská Lužná,
  b) vlajka obce Dunajská Lužná,
  c) pečať obce Dunajská Lužná.
 2. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

§ 29
   Erb obce

 1. Erb obce Dunajská Lužná tvorí:
  zo spodného okraja modrého štítu vyrastá zlatovlasý biskup v striebornom, zlato zdobenom rúchu, držiac pred sebou zlatý kalich, nad ním sa vznáša zlatá, striebrom zdobená mitra a po bokoch ho sprevádzajú dva a dva nad sebou postavené zlaté kvety na zelených stopkách.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Dunajská Lužná tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.
 3. Erb obce sa používa
  a) na pečatidle obce,
  b) na insígniách starostu,
  c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Dunajská Lužná, ceny obce Dunajská Lužná a uznaniach obce Dunajská Lužná,
  d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Dunajskej Lužnej, 
  e) na označení katastrálneho územia obce,
  f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
  g) na preukazoch poslancov obce, ako aj zamestnancov obce,
  h) v administratívnom konaní ako odtlačok úradnej pečiatky s erbom  a názvom obce na  rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenie skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
 4. Právo použiť a používať erb obce v iných prípadoch ako je uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia je viazané na súhlas obce.
 5. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§ 30
Vlajka obce

 1. Vlajka obce Dunajská Lužná pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách bielej žltej, zelenej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Dunajská Lužná tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
 3. Vlajku obce Dunajská Lužná používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 4. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).
 6. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá: 
  a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice, 
  b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.
 7. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§ 31
Pečať obce

 1. Pečať obce Dunajská Lužná tvorí erb obce Dunajská Lužná s kruhopisom: “OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ”
 2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov, zmlúv a podobne.
 3. Pečať uschováva starosta obce.

Druhá časť

Čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

§ 32
Úvodné ustanovenie

 1. Obec môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
  a) Čestné občianstvo obce Dunajská Lužná,
  b) Cena obce Dunajská Lužná,
  c) Cena starostu obce Dunajská Lužná,
  d) odmeny.
 2. Evidenciu o udelení ocenení vedie obecný úrad.

§ 33
Čestné občianstvo obce Dunajská Lužná

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Dunajská Lužná.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Dunajská Lužná.

§ 34
Cena obce

 1. Cena obce Dunajská Lužná sa udeľuje za:
  a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
  b) činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,
  c) činnosť osôb alebo organizácií pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny obce rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
 3. Cenu obce Dunajská Lužná tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 1.000,- eur. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení.
 4. Cena obce Dunajská Lužná sa môže udeliť ročne najviac 3 krát.
 5. Cena obce Dunajská Lužná sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov. 

§ 35
Cena starostu obce Dunajská Lužná

 1. Cenu starostu obce Dunajská Lužná udeľuje starosta obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
 2. Cenu starostu obce Dunajská Lužná tvorí vecný alebo peňažný dar v hodnote 50% z peňažnej odmeny podľa § 34 ods.3.
 3. Návrh na udelenie ceny starostu obce môžu predkladať starostovi aj poslanci obecného zastupiteľstva.
 4. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe obce Dunajská Lužná, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené. 

§ 36
Odmena obce

 1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce môžu udeliť odmenu obce, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a za významný podiel na rozvoji obce.
 2. Odmena obce Dunajská Lužná tvorí vecný alebo peňažný dar v hodnote 25% z peňažnej odmeny podľa § 34 ods.3.

Tretia časť

Kronika obce

§ 37

 1. Kronika obce Dunajská Lužná sa vedie v úradnom jazyku, prípadne v jazyku príslušnej národnosti.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne, najmenej jedenkrát ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce a sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text zápisov do kroniky schvaľuje starosta obce po predbežnom vyjadrení príslušnej komisie.

ÔSMA  HLAVA

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 38
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických osôb a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

DEVIATA  HLAVA

§ 39
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce Dunajská Lužná je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Štatút obce Dunajská Lužná, schválený Obecným zastupiteľstvom v Dunajskej Lužnej dňa 27. júna 2015, vrátane všetkých jeho zmien a dodatkov, stráca platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového Štatútu obce.
 4. Štatút obce Dunajská Lužná nadobúda účinnosť dňa 28.01.2020.
  Dodatok č. 1/2023 k Štatútu obce nadobudol účinnosť 10.02.2023.

Štatút obce bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2020/01-10 zo dňa 28.01.2020.

V Dunajskej Lužnej dňa 28. januára 2020

Štefan Jurčík
starosta obce

Dodatok č. 1 k Štatútu obce bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2023/01-08 zo dňa 31.01.2023.

V Dunajskej Lužnej dňa 10.februára 2023

Ernest Németh
starosta obce

Dokument v .PDF: Štatút obce Dunajská Lužná