Zrušené všeobecne záväzné nariadenia obce Dunajská Lužná

VZN č. 04/2017 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Nahradené VZN č. 01/2024. 

VZN č. 07/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nahradené VZN č. 06/2023. 

VZN č. 17/2019 o dani z nehnuteľnosti. Nahradené VZN č. 05/2023. 

VZN č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná
č. 17/2019 o dani z nehnuteľností. 
Nahradené VZN č. 05/2023. 

VZN č. 12/2019 o miestnej dani za predajné automaty. Nahradené VZN č. 05/2023. 

VZN č. 13/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje. Nahradené VZN č. 05/2023. 

VZN č. 14/2019 o miestnej dani za psa. Nahradené VZN č. 05/2023.

VZN č. 03/2022, ktorým sa mení VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 5/2021, v znení VZN č. 9/2021 a v znení VZN č. 2/2022

VZN č. 02/2022, ktorým sa mení VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. 9/2021. Nahradené VZN č. 7/2022. 

VZN č. 01/2022 o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané fajčenie a požívanie alkoholických nápojov na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 4/2022. 

VZN č. 09/2021, ktorým sa mení  VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 5/2021 

VZN č. 08/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 7/2023. 

VZN č. 06/2021, ktorým sa mení VZN č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných  nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v znení VZN č. 01/2021. Nahradené VZN č. 8/2022. 

VZN č. 05/2021, ktorým sa mení VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná 

VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 07/2022. 

VZN č. 01/2021, ktorým sa mení VZN č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 8/2022. 

VZN č. 2/2020, ktorým sa mení  VZN č. 01/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 08/2020, ktorým sa mení VZN č. 01/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 2/2020

VZN č. 07/2012 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 07/2020, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nahradené VZN č. 7/2021. 

VZN č. 06/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Nahradené VZN č. 8/2022. 

VZN č. 06/2019, ktorým sa mení VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2019

VZN č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a poplatku v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016

VZN č. 01/2019, ktorým sa mení VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení VZN č. 3/2018

VZN č. 03/2018, ktorým sa mení VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 7/2009  o poriadku a poplatkoch na pohrebiskách a domoch smútku v obci Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 3/2021. 

VZN č. 15/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 16/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 8/2021. 

VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 02/2017, ktorým sa mení VZN č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská Lužná č. 1/2016

VZN č. 01/2016, ktorým sa mení VZN č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 04/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 16/2019.

VZN č. 08/2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 5/2015 O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU. Bolo nahradené VZN č. 10/2019 - 15/2019.

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a poplatku. Bolo nahradené VZN č. 10/2019 - 15/2019

VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľností. Bolo nahradené VZN č. 17/2019.

VZN č. 01/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 7/2017 ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Bolo nahradené VZN č. 18/2019.

VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené VZN č. 8/2019.

VZN č. 07/2016 ktorým sa dopĺňa VZN č. 03/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené VZN č. 8/2019.

VZN č. 11/2012 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 04/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené novým znením Zásad hospodárenia s majetkom obce Dunajská Lužná.

VZN č. 03/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za tieto sociálne služby poskytované obcou Dunajská Lužná v znení neskorších zmien a doplnkov. Nahradené VZN č. 09/2016. 

VZN č. 02/2012 o organizácii miestneho referenda. Nahradené VZN č. 03/2018. 

VZN č. 01/2017, ktorým sa mení VZN č. 10/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Bolo nahradené VZN č. 7/2017.

VZN č. 10/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj. Bolo nahradené VZN č. 7/2017.

VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Dunajskej Lužnej. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/1998

VZN č. 05/2012 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené VZN č. 12/2016.

VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností. Bolo nahradené VZN č. 4/2016.

VZN č. 13/2012, ktorým sa mení VZN 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi aelektroodpadmi z domácností. Bolo nahradené VZN č. 4/2016.

VZN č. 02/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené VZN č. 3/2016

Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dunajská Lužná. Bol nahradený VZN č. 3/2016

VZN č. 3/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Dunajská Lužná (príloha VZN). Nahradené VZN č. 09/2016. 

VZN č. 02/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené VZN č. 3/2016

VZN č. 08/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014. Bolo nahradené VZN č. 2/2016

VZN č. 04/2014, ktorým sa mení VZN č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Bolo nahradené VZN č. 2/2016

VZN č. 03/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Bolo nahradené VZN č. 2/2016

VZN č. 05/2014, ktorým s mení VZN č. 14/2012 o miestnych daniach a poplatku. Bolo nahradené VZN č. 5/2015.

VZN č. 14/2012 o miestnych daniach a poplatku. Bolo nahradené VZN č. 5/2015

VZN č. 12/2012 o dani z nehnuteľností. Bolo nahradené VZN č. 4/2015

VZN č. 10/2012 (150.68 kB) Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dunajská Lužná

VZN č. 2/2011 o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom Dunajskej Lužnej. Bolo nahradené VZN č. 2/2015

VZN č. 01/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná.  Bolo nahradené VZN č. 1/2015.

VZN  č. 09/2012 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 3/2013 zo dňa 17.09.2013 sa týmto novým VZN č. 3/2014 rušia

VZN  č. 01/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná. Bolo nahradené Všeobecne záväzným nariadením 01/2014

VZN  č. 4/2004 o určení školského obvodu ZŠ a spoločného obvodu ZŠ. Bolo nahradené VZN č. 2/2013 o určení školského obvodu schváleného dňa 25.06.2013 uznesením č. 2013/07-09

VZN  č. 01/2012 , ktorým sa mení VZN č. 9/2009 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná pre rok 2012 . Nahradené VZN č. 01/2013

VZN  č. 9/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 01/2013

VZN  č. 3/2011 o dani z nehnuteľností. Nahradené VZN 12/2012 o dani z nehnuteľností

VZN  č. 5/2009 o miestnych daniach. Nahradené VZN č. 14/2012 o miestnych daniach

VZN  č. 1/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nahradené VZN 9/2012 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN  č. 1/2007 o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 07/2012 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 3/2006 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia. Nahradené VZN č. 4/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 1/2005 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dunajská Lužná - prepočet na eur. Nahradené VZN č. 04/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dunajská Lužná

VZN č. 1/2005 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 04/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dunajská Lužná

VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností. Nahradené dodatkom č. 1/2011 k VZN č. 5/2009 o miestnych daniach

VZN č. 8/2009 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nahradené dodatkom č. 2/2011 k VZN č. 5/2009 o miestnych daniach

VZN č. 5/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

VZN č. 4/2009 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nahradenévšeobecne záväzným nariadením č. 1/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dunajská Lužná

VZN č. 3/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 3/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Dunajská Lužná

VZN č. 8/2004 o miestnej daní za ubytovanie. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach

VZN č. 2/2007 o dani z nehnuteľností. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 6/2009 o dani z nehnuteľností

VZN č. 10/2004 o určení miestnej dane za nevýherné hracie prístroje. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach

VZN č. 9/2004 o určení miestnej dane za predajné automaty. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach

VZN č. 7/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach

VZN č. 6/2004 o určení miestnej dane za psa. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach

VZN č. 6/2005 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 8/2009 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2006 o poplatkoch na cintorínoch v obci Dunajská Lužná. Nahradené všeobecne záväzným nariadením 7/2009 o poriadku a poplatkoch na pohrebiskách a domoch smútku v obci Dunajská Lužná

VZN č. 2/2004 o poriadku a poplatkoch na cintorínoch. Nahradené všeobecne záväzným nariadením 7/2009 o poriadku a poplatkoch na pohrebiskách a domoch smútku v obci Dunajská Lužná

VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nahradené všeobecne záväzným nariadením 4/2009

VZN č. 2/2006 o určení priestranstiev vyhradených obcou na vylepovanie volebných plagátov. Nahradené VZN č. 1/2009

VZN č. 4/2003 Požiarny poriadok obce. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 2/2008

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2005 o dani z nehnuteľnosti. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 2/2007

VZN č. 12/2004 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 6/2005

VZN č. 11/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2005.

VZN č. 5/2004 o dani z nehnuteľnosti. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 4/2005

VZN č. 3/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná. Zrušené uznesenim Obecného zastupiteľsta a VZN č. 11/2004 z 16. 12. 2004

VZN č. 2/2003 o určení výšky sadzby dane z nehnuteľností na rok 2004 na území obce Dunajská Lužná. Zrušené uznesenim Obecného zastupiteľstva a VZN č. 5/2004 z 16. 12. 2004

VZN č. 1/2004 o určení priestranstiev vyhradených obcou na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004. Expirovalo

VZN č. 3/2002 zo dňa 29.10.2002 o určení výšky sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2003. Zrušené uznesenim Obecného zastupiteľstva a VZN č. 2/2003 z 16. 12. 2003

VZN č. 5/2002 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná. Zrušené uznesenim Obecného zastupiteľstva a VZN č. 3/2003 z 16. 12. 2003

VZN č. 4/2002 zo dňa 21.11.2002 o podmienkach chovu psov na území obce Dunajská Lužná. Zrušené uznesením číslo D/1 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 27.05.2003. Držanie psov upravuje zákon NR SR č. 282/2002 Zb.

VZN č. 1/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce Dunajská Lužná. Nahradené VZN č. 3/2003 .

VZN č. 2/2002 o určení priestranstiev vyhradených obcou na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samospráv obcí v roku 2002. Expirovalo

VZN č. 2/2001 o zriadení útvaru obecnej poriadkovej služby

VZN č. 1/2001 záväzné časti k zmenám a doplnkom územného plánu

VZN č. 3/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná

Dodatok 03/2013 k VZN č. 09/2012. VZN č. 9/2012 v znení VZN č. 3/2013 zo dňa 17.09.2013 sa týmto novým VZN č. 3/2014 rušia

Dodatok 1/2004 k VZN č. 4/2004. Bolo nahradené VZN č. 2/2013 o určení školského obvodu schváleného dňa 25.06.2013 uznesením č. 2013/07-09

Dodatok 01/2012 k VZN č. 9/2009. Nahradené VZN č. 01/2013

Dodatok 2/2010 k VZN č. 9/2009. Nahradené VZN č. 01/2013

Dodatok 1/2011 k VZN č. 5/2009. Nahradené VZN č. 14/2012 o miestnych daniach

Dodatok 2/2011 k VZN č. 5/2009. Nahradené VZN č. 14/2012 o miestnych daniach

Dodatok 1/2010 k VZN č. 9/2009. Nahradené dodatkom 2/2010 k VZN č. 9/2009

Dodatok 1/2009 k VZN č. 1/2008.

Dodatok  Cenová mapa k VZN č. 7/2004. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach.

Dodatok 1/2005 k VZN č. 10/2004. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach.

Dodatok 1/2005 k VZN č. 7/2004. Nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2009 o miestnych daniach.

Dodatok 1/2007 k VZN č. 6/2005. Nahradené dodatkom č. 2/2007 k VZN č. 6/2005.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o určení priestranstiev vyhradených obcou na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane