Bežné výdavky obce Dunajská Lužná na rok 2001

Plánované výdaje obce na rok 2001

Ukazovateľ v tis. Sk
Výstavba a oprava miestnych komunikácií:
Opravy a ostatné výdaje (rozpis v prílohe) 1 544
Výstavba (investície - rozpis v prílohe) 900
Výstavba a oprava miestnych komunikácií spolu 2 444
Bankové poplatky 20
Ostatná činnosť v školstve:
Príspevok pre materské školy 30
Príspevok pre základnú školu 70
Ostatná činnosť v školstve spolu 100
Obecný športový klub (OŠK):
Príspevok na činnosť 566
Výstavba sociálneho zariadenia (investícia) 300
OŠK spolu 866
Príspevok na činnosť Miestneho kultúrneho strediska (MKS) - prevádzka a kultúrna činnosť (rozpis v prílohe) 552
Obradné siene (sobáše, privítanie detí do života a pod.) 10
Ostatná činnosť v kultúre:
Údržba a rekonštrukcia miestneho rozhlasu (MR), zavedenie MR do nových ulíc 100
Rozhlasová ústredňa (investícia) 100
Ostatná činnosť v kultúre spolu 200
Starostlivosť o starších občanov:
Sociálna výpomoc, posedenia, stravovanie 489
Rekonštrukcia ĽŠU na zdravotné zariadenie 250
Starostlivosť o starších občanov spolu 739
Starostlivosť o rodiny a deti (výpomoc viacdetným rodinám a postihnutým deťom) 65
Výstavba miest a obcí:
Opravy budov a iné výdaje (rozpis v prílohe) 700
Výstavba obce (investície - rozpis v prílohe) 2 300
Výstavba miest a obcí spolu 3 000
Verejné osvetlenie (opravy, údržba, el. energia) 880
Pohrebníctvo:
Úprava, údržba a prevádzka 98
Oprava domu smútku Jánošíková 100
Ozvučenie domu smútku v Jánošíkovej 22
Pohrebníctvo spolu 220
Verejná zeleň:
Mzdy VPP, materiálne výdavky, opravy 470
Verejná zeleň (investície) 30
Verejná zeleň spolu 500
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií 25
Odstraňovanie komunálneho odpadu (úprava a rekultivácia smetiska, vývoz kontajnerov, odvoz firmou Petmas, monitoring, uloženie odpadu) 700
Príspevky pre občianske a záujmové združenia 150
Členovia Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady (odmeny, materiálové a iné výdaje) 250
Správa obce:
Správa úradu obce (réžia - rozpis v prílohe) 5 870
Správa obce (investície - rozpis v prílohe) 70
Správa obce spolu 5 940
Výdaje spolu 16 661