Rozpočet - príjmy 2001

Plánované príjmy obce na rok 2001

Ukazovateľ v tis. Sk
Podielové dane zo štátneho rozpočtu:
Daň z príjmov fyzických osôb (FO) 3 720
Daň z príjmov právnických osôb (PO) 780
Cestná daň 512
Dotácia na funkciu samosprávy (podľa počtu trvalo bývajúcich občanov) 378
Podielové dane zo štátneho rozpočtu spolu 5 390
Daň z nehnuteľností:
Daň z nehnuteľností FO 850
Daň z nehnuteľností PO 2 250
Daň z nehnuteľností spolu 3 100
Príjmy z predaja (rozpis v prílohe) 3 340
Ostatné vlastné príjmy:
Starostlivosť o starších občanov, príjmy za stravné 100
Odstraňovanie komunálneho odpadu (poplatok za vývoz tuhého domového odpadu firmou Petmas, poplatok za uloženie) 570
Poplatok za výherné a zábavné hracie automaty (40 tis. Sk x 8 automatov) 320
Príjmy z prenajatého nehnuteľného majetku (budovy a pôda) 690
Správne poplatky FO (ryb. lístky, drobné stavby, rozhodnutia) 180
Poplatok za psov FO 35
Užívanie verejného priestranstva (príležitostné trhovisko a trvalé umiestenie stánkov) 350
Poplatok z reklamy FO a PO 40
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 400
Ostatné miestne poplatky FO (hlásenie, kopírovanie, ...) 50
Ostatné príjmy obcí (príjmy z bank. úrokov a divid., cintor. poplatky, vratky, vstupné a člen. príspevky OŠK, príjmy z MKS) 827
Ostatné príjmy od FO a P0 (vyňatie z pôd. fondu Zelená cesta, Kajči a príjmy na inž. siete, štúdie) 906
Príjmy za poplatky z káblovej televízie 30
Ostatné vlastné príjmy spolu 4 498
Príjmy spolu 16 328
Zostatky bankových účtov 333
Spolu prostriedky k dispozícii 16 661