Rozpočet - príloha I

Príloha k rozpočtu obce na rok 2001 - príjmy z predaja majetku, investičné akcie, výstavba a oprava miestnych komunikácií, výstavba obce, správa úradu

Príjmy z predaja majetku:  
Ukazovateľ v tis. Sk
K.ú. Jánošíková:  
Jurkovičova záhrada (zastavaná plocha) 20
Füleová 1/6 záhrada 120
Podnikateľské pozemky 1 800
K.ú. Jánošíková spolu 1 940
K.ú. Nová Lipnica:  
Viršinského záhrada 400
Jašura, Martiniak 18
Kahala, Teťula 5
K.ú. Nová Lipnica spolu 423
K.ú. Nové Košariská:  
Pozemky pri hrádzi 55
Zeman záhrada 45
Ďuríkova záhrada 70
Reindlová (zastavaná plocha) 42
Reindlová záhrada 465
Za Marušincom - Krížna ul. 300
K.ú. Nové Košariská spolu 977
Príjmy z predaja majetku spolu 3 340
   
Investičné akcie:  
Ukazovateľ v tis. Sk
Výstavba a opravy miestnych komunikácií:  
Za záhradami (N.L. a Jánošíková) 200
Chodník od Ing. Tomovčíka po Kyčšiaka 200
Chodník od cintorína po posledný rodinný dom v N.K. 400
Chodník od zástavky po Olgyaya N.L. 100
Výstavba a opravy miestnych komunikácií spolu 900
OŠK sociálne zariadenie 300
Rozhlasová ústredňa 100
Výstavba miest a obcí:  
Plynofikácia obce 500
Elektrifikácia - podnik. zóna + Zelená ulica 1 100
Verejné osvetlenie 100
Káblová televízia - ďalšie etapy (pripokládka) 300
Tlačítkový semafor 300
Výstavba miest a obcí spolu 2 300
Verejná zeleň (kosačka) 30
Správa úradu - kancelárske zariadenie (počítačová sieť) 70
Investície spolu 3 700
   
Výstavba a oprava miestnych komunikácii:
Ukazovateľ v tis. Sk
Vyňatie z PPF:  
Komunikácie za záhr. (N.L., J.) 100
Komunikácia Kajčiovská cesta 53
Komumikácia Zelená ulica 63
Komunikácia Špirková cesta 28
Vyňatie z PPF spolu 244
Projekty pre prípr. akcie obce 100
Oprava komun. (Ždímal-Polák, Janíček-Polhorský) 100
Chodník trhovisko N.K. 100
Chodník Obecný úrad - Benčúrik 250
Výtlky a opravy miestnych komunikácií v obci 750
Výstavba a oprava miestnych komunikácii spolu 1 544
   
Výstavba miest a obcí :  
Ukazovateľ v tis. Sk
Opravy a iné výdaje:  
Geometrické plány 150
Štúdie riešenie centra N.K. 100
Štúdia za školou 60
Dodatok k ÚP 190
Opravy budov 200
Opravy a iné výdaje spolu 700
Výstavba miest a obcí spolu 700
   
Správa úradu obce (réžia) :  
Ukazovateľ v tis. Sk
Opravy budovy Obecného úradu 53
Značenie ulíc 220
Opravy kotlov 150
Materiálové výdaje 260
Výdaje na trhy 100
Repre a dary 120
Energia (plyn, elektrina, voda) 280
Mzdy, odvody 2 905
Odvody do fondov za organizáciu 665
Odmeny mimo pracovný pomer 250
Opravy a údržba ost. 200
Kancelárske potreby 150
Telefón a poštovné 197
Služby nevýrobnej povahy (prevádzka úradu - PHM, poistenie, tlač spravodaja) 320
Správa úradu obce spolu 5 870